Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en leven verhelpt in den regel dat euvel wel; maar hypocrisie is listig en slaagt er nog wel eens in de oogen te verblinden; vooral neutrale inrichtingen, die geheel op africhten zijn ingesteld en waar de keur wat minder scherp is, loopen in dit opzicht wel eens gevaar. Toch zijn mij gevallen bekend, waarin langs dezen weg, overigens verdienstelijke onderwijzers, die zich door veel innerlijken strijd en zelfbedwang, van de dwalingen huns wegs bekeerd hadden, weer in de school terug konden komen. Dit betrof in den regel gevallen van drankzucht^ inrichtingen als het Leger des Heils en Jeruel hebben wel eens grooten invloed ten goede op zulke zwakkelingen uitgeoefend. De wegens onzedelijkheid ontslagene moet nooit meer in de school terugkomen. De mij bekende gevallen van recidive hebben mijn opinie daaromtrent stevig gevestigd.

De waarborgen voor de bekwaamheid liggen grootendeels opgesloten in de opleiding en de examens. Bij de opleiding door een hoofd der school acht ik die waarborgen onvoldoende. Eén man is niet meer in staat een leerling in alle examenvakken vruchtdragend onderwijs te geven, tenzij dit alleen als repetitie dienst doet, zooals dat wel eens het geval is bij leerlingen van hoogere burgerscholen met 5-jarigen cursus, die alleen nog maar in enkele vakken, zooals zang en opvoedkunde geheel voorbereid moeten worden en in de overige vakken hun kennis hebben te ordenen en vast te leggen. Maar dit zijn en blijven uitzonderingen en ze zullen bij de komende verbeterde opleiding wel geheel verdwijnen.

De avondnormaallessen geven evenmin voldoende waarborgen; die vorm van opleiding is te beperkt, te weinig relief-gevend om voor de volledige bevoegdheid en voor bijaktenstudie behoorlijk voor te bereiden. De dagnormaallessen en de kweekscholen, hervormd, geregeld en ingericht op de wijze als aangegeven is in het ontwerp van wet van de pacificatie-commissie zullen zeker voldoende waarborgen geven voor een categorie van bekwame onderwijzers en onderwijzeressen voor de lagere scholen. Of de regeling voor de opleiding van onderwijzers bij het uitgebreid en meer uitgebreid lager onderwijs afdoende zal zijn, blijve hier onbesproken. Het stelsel van vergelijkende examens, zopals dat voor de groote steden thans nog in zwang is, kan gerust verdwijnen. Het heeft wel zeer knappe hoofden van scholen gegeven, maar biedt geen waarborg, dat men ook de meest geschikte altijd

Sluiten