Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehad; ze mogen vergen, dat het openbaar gezag hen in dezen voldoende voor schade vrijware.

In de praktijk geeft deze eisch slechts zelden tot moeilijkheden aanleiding. Dat vindt zijn oorzaak daarin, dat in den regel de openbare onderwijzer hoog genoeg staat om hierin niet te falen. Er worden van hem slechts negatieve dingen geëischt: niets leeren, niets doen en niets toe laten. Maar hij zal dan toch nauwkeurig op de hoogte moeten zijn met de godsdienstige begrippen van andersdenkenden. En hiernaar heeft de staat nooit een onderzoek ingesteld. Hij zou dan ook onwetende dit gebod kunnen overtreden. Als hoogstaand man zou hij vrij kunnen uitgaan en toch zijn plicht niet hebben gedaan. Dit klemt te meer, waar „andersdenkenden" hier onbepaald genomen is. 't Zijn niet alleen de andersdenkende ouders zijner leerlingen — neen allen, die anders denken in religiezaken dan hij, moeten ontzien worden. De absolute neutraliteit kan hem als eisch gesteld worden — al neemt de praktijk genoegen met de relatieve.

Hoe dan ook, de opleiding van den onderwijzer dient zoo te zijn, dat de godsdienstige begrippen, die leven in den boezem van ons volk, door hem worden geleerd en onderkend. En die moeten hem zoo bijgebracht worden, dat hij er in zijn ziel eerbied ' voor heeft gekregen. Wel behoeft liij dien eerbied niet te bewijzen, maar hij moet, indien in zijn omgeving iets voorvalt, dat strijdig is met dien eerbied, daartegen met moreele kracht kunnen optreden. Of de wetgever zich ook het optreden buiten de school voor oogen heeft gesteld, blijve hier onbesproken.

De controle op deze bepalingen is uiterst moeilijk; het getuigenis van kinderen heeft hierin weinig waarde, subjectief en suggestief als kinderen in dezen zijn. Maar een positieve waarborg zit toch zeker wel in de boekenlijst, die bij elk leerplan behoort en als onderdeel daarvan de goedkeuring behoeft van burgemeester en wethouders en den districtsschoolopziener. De praktijk heeft ook al weer bewezen, dat die waarborg vrijwel afdoende is.

Hoewel niet positief voorgeschreven, zal toch elke school wel een grootere of kleinere bibliotheek hebben. De boeken uit die bibliotheek vallen wel degelijk onder de bepalingen van het genoemde gebod. De keuze van de boeken berust geheel bij den onderwijzer. De controle er op is nog al omvangrijk — maar mag niet verzuimd worden. Indien de openbare onderwijzer

Sluiten