Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter doordrongen is van zijn roeping en taak, zal hij geen boeken in de bibliotheek brengen of den kinderen in handen geven, die niet aan de strengste eischen van eerbied voor de godsdienstige begrippen van andersdenkenden voldoen. De waarborg in dezen zit 'm dan ook al weer hoofdzakelijk in den persoon en het karakter van den man, wien de opvoeding der jeugd wordt toevertrouwd.

Dit alles is negatief — maar er worden ook positieve waarborgen gevraagd.

De ouders geven met vertrouwen hunne kinderen over aan de zorgen van een school en verwachten, dat die kinderen als leerlingen der school behoorlijk zullen worden onderwezen; dat ze regelmatig en doelmatig onderwijs ontvangen, volgens de beste methoden. Dat ze niet afgejakkerd zullen worden; na inspanning rust zullen genieten en dat de verdeeling van de lesuren zoo zal zijn, dat in den minimum tijd het maximum aan nuttig effect zal worden verkregen; dat na een periode van inspanning een behoorlijke vacantie zal worden gegeven; dat het onderwijs een regelmatig voortschrijdende ontwikkeling zal aanbrengen; dat de leerboeken geschikt voor hen zullen zijn en dat ze in een klasse zullen worden geplaatst, waarin ze naar hun ontwikkeling mee kunnen met het onderwijs; zoo noodig het onderwijs nog eens zullen kunnen genieten, maar ook niet verveeld zullen worden met onnoodige, onnutte of te gemakkelijke leerstof.

. Aanleg, begaafdheid, speciale bezwaren, speciale behoeften, karaktergebreken en karakterfouten moeten door den onderwijzer worden herkend, gewaardeerd, verholpen of verbeterd.

Ziehier een taak, die op de volksschool met hare klassen van 40—48 leerlingen niet gemakkelijk is uit te voeren.

Moeilijker wordt die taak nog als aan den onderwijzer twee klassen worden toevertrouwd, hoewel voor de leerlingen dat bezwaar weer wordt gecompenseerd door de gedwongen meerdere zelfwerkzaamheid; hoe bezwaarlijk dat gaat worden in tweemansscholen, waar iedere leerkracht drie klassen voor haar rekening heeft, zal voor een ieder duidelijk zijn. En toch ken ik driemansscholen en ook wel tweemansscholen, waar de resultaten van het onderwijs ruim voldoende zijn. Een eere-saluut voor het kranige personeel mag dan ook niet uitblijven. Toch klemt de vraag: voldoet de school aan haar zooeven geschetste

Sluiten