Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoolang dat blijft, zijn we met lamheid geslagen. Zoolang het: „Als hij (het kind) een cent kan verdienen, moet hij (het kind) "er op uit" het summum blijft van ouderlijk gevoel en ouderlijk gezag, is het kind niet gewaarborgd voor een draaglijke voorbereiding voor het zoo moeilijke leven.

Alleen, en hier kom ik alweer op mijn herhaald thema, de persoonlijkheid van den onderwijzer kan er nog iets van terecht brengen. En waar ik onder die omstandigheden er nog iets van zie terecht komen, daar vervult een hooggestemd gevoel van respect mijn gansche ziel voor den man of de vrouw, die niet terneergeslagen door de ontmoedigende feiten, in stilheid en vertrouwen zijn plicht doet en voldoening vindt in de betrekkelijke resultaten.

Moeten wij ons dan maar neerleggen bij die visie op het leerplan? Ik meen van niet. Hét is niet onmogelijk om volgens een normaal-minimumprogram aan te geven, welken leerlingen men na afloop van hun verplichte schooljaren een certificaat van voldoend lager onderwijs kan uitreiken. Dat certificaat zou civiel effect kunnen hebben voor alle lagere rijks, provinciale of gemeentelijke betrekkingen. Voor de leerlingen, die een dergelijk certificaat niet kunnen vertoonen, zou verplicht inhalingsonderwijs gedurende de wintermaanden gegeven moeten worden, dat zich beperkte tot de hoofdvakken: lezen, schrijven, rekenen en Nederlandsche taal.

De te houden examens zouden schoolexamens moeten zijn, afgenomen door de onderwijzers der school onder toezicht van een of andere autoriteit, (plaatselijke, gewestelijke of rijks-); ingericht volgens een vast programma, over alle vakken van art. 2 (a—k) der wet op het lager onderwijs. Dat examen zou publiek moeten zijn en niet moeten ontaarden in onzé openbare lessen of te wel openbare vertooningen.

Het spreekt van zelf, dat al wie met toezicht of autorisatie belast zouden worden, daartoe behoorlijk geschikt en bekwaam moesten zijn.

En nu het bijzonder onderwijs.

Niet alleen krachtens artikel 192 der grondwet, of krachtens de nieuwe wet op het lager onderwijs van 19.. (?) maar mede krachtens de logica der feiten zal het bijzonder onderwijs qualitatief en quantitatief binnenkort de gelijkwaardige zijn van het openbaar onderwijs.

Sluiten