Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het openbaar M.U.L.O. ten platten lande is vaak moeilijker dan bij dien tak van bijzonder onderwijs.

Nog steeds wordt, dank zij de onrechtvaardige ongelijkheid, de bijzondere onderwijzer gemiddeld minder goed bezoldigd dan de openbare — maar ik kan niet zien, dat dit op het gehalte van eenigen invloed is geweest. Wanneer ik op de opleidingsinrichtingen, bij de examens en in de scholen de parallel trek, komt die niet ten ongunste van de onderwijzers van de bijzondere school. Ik zou durven beweren, hoewel ik dat niet statistisch kan bewijzen, dat ze sociaal een tikje hooger staan. In elk geval is er in de kringen van het bijzonder onderwijs bij de middelklassen meer animo om voor onderwijzer opgeleid te worden, dan in die, waaruit men de openbare onderwijzers trekt.

En het is zoo'n gelukkig verschijnsel, dat bij de besten van beide takken van onderwijs de hoogste kwaliteiten van toewijding en opoffering onafhankelijk zijn van geldelijke belooning. Als ik één stuk ideaal zie bij het onderwijs, dan is het wel daar. En dat terwijl wij allen weten, hoe moeilijk het is, idealisme te bewaren voor z'n dagelijkschen arbeid in de school onder zulke harde zorgen voor de nooddruft des gewonen levens.

Ook hier weer is 'tde persoonlijkheid, die overwint. Geef mij een man, ik geef u een waarborg.

Toch heeft de wetgever, die door de subsidies de positie van het bijzonder onderwijs vastlegde, gemeend en terecht, dat het instituut nu ook behoorlijk in legalen vorm behoorde op te treden. Dat was ook een waarborg van deugdelijkheid. Vandaar een geheele regeling in art. 59 der wet op het lager onderwijs.

1°. De school staat onder het bestuur van eene instelling of vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit;

2°. uit het leerplan moet den arrondissements-schoolopziener blijken, dat er onderwijs gegeven wordt in de vakken van a—k van de wet op het lager onderwijs, gedurende minstens 20 uren per week;

3°. het aantal onderwijzers moet gelijk zijn aan dat van een even groote openbare school;

4°. de onderwijzers moeten minimaal gelijk gesalarieerd worden met de openbare onderwijzers;

5°. de rechtspositie van de onderwijzers moet behoorlijk zijn geregeld.

Ziehier een stel waarborgen, die nog boven die van het openbaar

Sluiten