Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee opmerkingen. Het vrije onderwijs accepteert elke controle, maar weigert om principieele en paedagogische redenen allen band en elke verbintenis, die niet strikt noodig is.

Ik citeer weer. Thans uit „Onze Eeuw"; van een man, die niet bevooroordeeld is door te sterke sympathieën.

De heer Zernicke schrijft:

„De kracht der bijzondere school schuilt in hare vrijheid en de" Overheid, toezicht houdend, heeft er alleen voor te waken, dat van die vrijheid een gepast gebruik worde gemaakt. Nooit zal de bijzondere school b.v. den eisch mogen inwilligen, dat haar leerplan aan de* goedkeuring van het Rijksschooltoezicht worde onderworpen. Die school toch heeft kans de beste te worden, waarmede de autoriteiten zich het minst bemoeien".

Ik vind, dat de heer Zernicke hier zelfs verder gaat dan noodig is. Alles wat los staat van de richting, maar verband houdt met de inrichting der bijzondere school kan gerust vallen onder de publieke controle en de goedkeuring van het openbaar gezag.

Dr. Bos erkende in de „Vragen des Tijds": „Zoowel het toezicht als de goedkeuring van het leerplan zouden betrekking hebben op het peil van het maatschappelijk onderwijs. Geen leerboeken en onderwijsmethoden mochten dus worden afgekeurd om de bijzondere godsdienstige kleur".

Alles goed en wel, maar dit zijn geen voldoende waarborgen, net zoo min als voor het openbaar onderwijs het goedgekeurde leerplan.

Ook voor het bijzonder onderwijs zou de uitreiking van een certificaat van voldoend lager onderwijs, zooals ik dat geschetst heb voor het openbaar onderwijs, geaccepteerd kunnen worden.

De mannen van het bijzonder onderwijs schuwen geen publiciteit en geen toets van soliditeit. En dan ook daar het verplichte inhalingsonderwijs voor den niet-bezitter van dat diploma. Maar er zijn andere bezwaren.

De overheid heeft ten opzichte van hare scholen een beperkte verantwoordelijkheid en geeft dan ook beperkte waarborgen.

Zij waarborgt voldoend algemeen ontwikkelend lager onderwijs, hygiënische voorwaarden in hare scholen en volstrekte neutraliteit in godsdienstige begrippen. Voorzoover mogelijk waarborgt ze dit door het onmiddellijk en voortdurend toezicht, omdat de school geheel staat in de macht van de Overheid.

Sluiten