Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een schoolbestuur heeft een andere verantwoordelijkheid en moet dus ook geven andere waarborgen.

Een schoolbestuur garandeert, behalve algemeene ontwikkeling, een onderwijs en een opvoeding overeenkomstig de godsdienstige begrippen van de ouders, of een onderwijs en een karaktervorming volgens de humanitaire, aesthetische of bijzondere eischen van de ouders. Wie zijn kinderen zendt naar de bijzondere school rekent niet op neutraliteit, maar rekent op een milieu, op een geestelijke sfeer in de school, die geheel overeenkomt met die in het gezin. De voorstanders van de openbare school berusten, die van de bijzondere school eischen. Natuurlijk vragen ze ook algemeen vormend en ontwikkelend lager onderwijs, maar ze eischen daarbij onderwijs in de geschiedenis (Bijbelsche, Vaderlandsche, Kerk- en Zendings), dat ook wel ontwikkelend is, maar in de eerste plaats vormend. En dat dit gegeven zal worden garandeert het schoolbestuur in het leerplan, in de keuze van de onderwijzers. Die verantwoordelijkheid kan het nooit overdragen, en die kan nooit overgenomen worden door welke overheidspersoon dan ook. En aangezien die geestesrichting doordringt in de geheele school, in het geheele onderwijs en uitgaat van den geheelen persoon des onderwijzers, moet de overheid zich onbevoegd verklaren tot beoordeeling, tot goed- of afkeuring.

De meest consequente toepassing van deze beginselen ligt in de lijn van een eigen schooltoezicht, zooals dat ontworpen was door de eerste wetscommissie van de Vereeniging van Christelijke onderwijzers. Deze commissie had eene regeling van het toezicht op de vrije scholen ontworpen, zooals volgt.

III.

Het toezicht op de Vrije Scholen.

I. Het vrije onderwijs heeft zijn eigen toezicht. Aan dat toezicht is niet opgedragen de zorg voor:

a. den schoolbouw ën de verbouwingen,

b. de controle der naleving van de voorwaarden voor de rijksbijdragen,

c. de controle voor de nakoming van art. 55—59 der huidige wet op het L. O.

Sluiten