Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzelfde aanbieden; als de gemeenten, dikwijls met groote verliezen, goedkooper leveren; dan is er toch een groot deel van het koopend publiek, dat daarvoor zeer gevoelig is, en dat weinig of niets geeft om de kranigste koopmanskwaliteiten van den middenstander-winkelier. Er is een groot deel van de clientèle, dat altijd alleen vraagt: wat kost het bevredigingsmiddel?, voor wie kwaliteit, aangename relatie en al dergelijks meer geheel onverschillige zaken zijn. En de zelfstandige winkelstand moet dus uitzien naar middelen om, met behoud van alles wat hij boven ambtenaren voor heeft, ook nog gelijk te komen met warenhuizen, gemeentewinkels, verbruiks-coöperatiën door gelijke prijzen. De prijspolitiek van den Middenstand!

Het heele program nagenoeg van de Middenstands-vakbeweging !

Het omvat een positief en een negatief gedeelte. Positief: een prijs zóó hoog, dat de middenstander een passend bestaan vindt. Negatief: een prijs niet hooger dan de prijzen van de concurrenten van den middenstand. En daarmee is meteen aangegeven, welk een zwaar probleem de prijspolitiek van de vakbeweging der winkeliers, is.

Immers, kan nu maar aanstonds begonnen worden met het zooveel mogelijk drukken van den kostprijs? Daar zijn b.v. de werknemers, de winkelbedienden en de loopknechts, wier eisch juist gaat in de richting van verhooging van het deel van den kostprijs, dat door de arbeidsvoorwaarden wordt gevormd. De Middenstander, en zeker de katholieke Middenstander, mag zich daartegen niet verzetten, zoolang hij weet, dat die eisch gericht wordt op het verkrijgen van een menschwaardig bestaan. Op dit deel van de kosten dus geen bezuiniging, integendeel: vooralsnog verhooging !

Er zijn er, die hun kracht willen zoeken in een vlijtig protest tegen alle concurrentie, welke den Middenstand bedreigt, die de concurrentie van Eigen Hulp, warenhuis en gemeentewinkels weg willen hebben, om op die wijze den Middenstand vrijer spel te geven. En zeker moet, naar mijn meening, niets worden verzuimd om de concurrentie van de consumenten te niet te doen, terwijl ook de concurrentie van gemeentewinkels, inzoover zij niet door eischen van algemeen belang en door de kwade practijken van een aantal winkeliers wordt geboden, met de grootste kracht moet worden bestreden. Maar de Middenstand-winkelstand vertrouwe toch meer op de ontwikkeling van de eigen Stands- en

Sluiten