Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m.i., en voor geen enkele katholieke klein-onderneming ontbreekt het doelmatig vakorganisatie-verband. Zij allen zijn dan aangesloten bij het gereorganiseerd Nationaal Hanzebureau en ressorteeren onder het Centraal Bestuur van den R. K. Middenstandsbond, uit afgevaardigden van Stands- en Vakorganisatie gevormd.

De groot-fabrikanten — fabrikant weer zeer ruim genomen — komen onder het bureau van het R.K. Verbond van Pabrikantenvereenigingen. En het is te verwachten, dat ook hier weldra allen vereenigd zijn.

De Nederlandsche Boerenbond — een katholieke organisatie —omvat de geheele groep van Landbouwers, Tuinbouwers en Veehouders.

Eigenlijk ontbreekt ons alleen nog maar een centrale voor Katholieke groothandelaren-vereenigingen. Het zou zeer de moeite waard zijn eens te onderzoeken, of er geen aanleiding bestaat, deze centrale zoo spoedig mogelijk te vormen.

Nu hebben wij het voorrecht, dat al de genoemde organisatiën vereenigd zijn in den R.K. Centralen Raad van Bedrijven voor de regeling van de sociale en economische verhouding tusschen werkgever en werknemer.

Maar het lijdt voor mij geen twijfel, of weldra zal deze Centrale Raad zijn arbeidsterrein aanzienlijk moeten verbreeden, en ook de prijspolitiek gaan bezien. Naast de collectieve arbeidsovereenkomst zullen de raden dan ook de prijspolitiek onder handen moeten nemen; de raden van den kleinhandel en den groothandel, die bijna allen ontbreken, zullen spoedig in deze groote organisatie hun intrede doen.

Ben ik goed ingelicht, dan wordt thans hard gewerkt om een Christelijken en een Neutralen Centralen Raad van Bedrijven voor elkaar te brengen. M.i. is het stellig de taak van het Bestuur van den R.K. Centralen Raad deze pogingen zoo krachtig mogelijk te bevorderen niet alleen, maar ook zorg ervoor te dragen, dat de programma's en werkmethoden van de nieuwe Centrales zooveel mogelijk met die van den ouderen, den Katholieken broeder overeenstemmen.

Het zou mij niet verwonderen, of wij beleven in het jaar 1920 de volledige centrale organisatie van de Nederlandsche Bedrijven.

Welnu, dan is m. i. ook de geschikte tijd daar voor het vorenbedoeld overleg tusschen den middenstand-winkelstand en den groothandel resp. de fabrikanten. Dan kan aan de orde komen

Sluiten