Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer de fabrikanten en de boeren. Men plaatse filialen en stelle bedienden aan, die aan het publiek verkoopen. Met deze korte schets wil ik volstaan.

Men ziet, hoe alles van zijn plaats is gehaald door de coöperatiegedachte. Het bedrijfsleven is er door geworden één verbitterde klassenstrijd: verbruiks-coöperatie, inkoop-coöperatie, coöperatieve verzekering, productie-coöperatie en de zelfstandige productie en distributie, het stormt alles op elkaar in, — laten we er bij voegen, ten zeerste tot schade van de leden onzer maatschappij, als producent en als consument bekeken....

En om nu tot den winkelstand terug te keeren: toegegeven, dat hij mee moest strijden, toegegeven, dat dit wapen hier en daar tijdelijke verlichting bracht — ziet hij niet in, dat dit wapen zich eindelijk tegen hem zelf richt? Door de coöperatie-gedachte te omhelzen, spreekt de Middenstand uit, dat bepaalde standen in de maatschappij overbodig zijn. De grossiers b.v. en het zelfstandig verzekeringswezen- Maar ziet de Middenstand dan niet, dat de grossiers en fabrikanten uitspreken, dat de winkelstand overbodig is ? Dat zij filiaalhouders moeten plaatsen en daarmee het publiek bereiken? En ziet de Middenstand ook niet, dat de afnemers, en in den laatsten tijd vooral de ambtenaren en arbeiders, óók zeggen, dat men geen middenstand-winkelstand noodig heeft en dat, voorzoover zij zich de moeite van de oprichting van coöperatieve winkels willen besparen, er maar gemeente-winkels moeten komen....

Tot welk een afschuwelijke ontbinding van de economische maatschappij zou de coöperatie-gedachte wel voeren, indien zij onbelemmerd kon voortgaan!

Gelukkig, er komt groote verandering.*)

Onze maatschappij, de Nederlandsche samenleving, die vijf jaren van in vrede zich ontwikkelen boven het buitenland voor heeft,

!) Onder het corrigeeren van de drukproeven ontving ik de volgende, concept-motie van de Afdeeling Roosendaal van De Hanze:

„Kennis genomen hebbende van de oprichting van den Centralen Raad „van Bedrijven, beoogende de bevordering van den socialen vrede tusschen „de verschillende standen;

„overwegende het groote nadeel dat de Handeldrijvende Middenstand onder,,vindt van de verbruikscoöperaties;

„spreekt den wensch uit, dat op het eerstvolgend congres van bedoelden „Raad een regeling worde getroffen, waardoor bij de oprichting van verbruikscoöperaties rekening wordt gehouden met den Middenstand ".

Sluiten