Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel stuk kunnen bijdragen om de positie van den individuëelen industrieel en dus ook van den middenstander-industrieel te verbeteren, worde terloops nog opgemerkt.

V.

CONCLUSIËN.

Ik wil aan mijn betoog over Middenstand en Economische Bedrijfsorganisatie nog enkele conclusiën toevoegen. Ik vestig er echter nadrukkelijk de aandacht op, dat zij slechts waarde hebben in verband met al hetgeen hierboven werd gezegd. Om volledige formuleering was het mij niet te doen; toelichting uit het praeadvies zelf zal men niet kunnen missen.

Ziehier:

Het bestaan van den middenstand en van den middenstander wordt nog altijd ernstig bedreigd.

II.

Voor een belangrijk gedeelte kan de Standsorganisatie de gevaren weren, door den individuëelen middenstander tot een krachtige persoonlijkheid te ontwikkelen.

DL

Daarnaast heeft echter de vakorganisatie de. niet minder belangrijke taak, de algemeene bedrijfsvoorwaarden voor den middenstand te verbeteren.

IV.

De winkelier wordt vooral bedreigd door de prijspolitiek van warenhuizen, flliaalhoudende firma's, verbruiks-coöperaüën en gemeente-winkels; daarnaast door een te veel aan ondernemingen op de bestreken markt.

V.

Coöperatie door den middenstand is een strijdmiddel om de prijzen concurreerend te maken met de onder IV genoemde lichamen; een

Sluiten