Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O.-. VAN DORDRECHT, MAART 1919

(|||^§|S§(1|NDER het vele goede, dat wijlen onze Hoogst Eerw.\ Br.'. Prins /m0§iM^iÈ Frederik' der Nederlanden voor de Vrijmetselarij in het algemeen \»f»lPlÉ8jlt en 'n Nederland in het bijzonder heeft-willen en kunnen doen, <*S»Sp^yjls neemt zeker de Louisa-Stichting eene eerste plaats in. ^—Qp bescheiden schaal begonnen mocht deze Stichting groeien tot een heerlijk getuigenis van Maconnieken Broederzin.

Allen die de Stichting kennen zullen tevens in hooge mate waardeeren, de groote zorg van BBr.v Regenten en de toewijding en liefde door opeenvolgende Directeuren en Directrices, en niet het minst door het tegenwoordig in functie zijnde echtpaar, de heer en mevrouw Bos, aan de inrichting en de daarin verpleegden besteed.

Het doel om de kinderen van onze overleden BBr.\ op te voeden tot goede, degelijke menschen wordt met ernst nagestreefd en gelukkig in de overgroote meerderheid der gevallen ook beréikt.

Redenen te over om op den dag van het Gouden feest der Stichting dankbaar het goede te herdenken door dit werk der Liefde gesticht.

Voortdurend trachten Regenten het nut dezer inrichting te vergrooten en recht hartelijk hoop ik, dat bij het gouden feest, dat 24 Mei a s. staat gevierd te worden, dank mede de bemoeiingen der Commissie, welke zich daartoe heeft gevormd, schitterend zal blijken, dat de Nederlandsche Vrijmetselaren dit werk der Broederliefde op hoogen prijs stellen en Regenten krachtig in hun pogen zullen steunen, door hen in staat te stellen om hunne zorg uit te breiden en meerdere kinderen hulp en steun te verkenen, opdat onze BBrr.'., voor wien het bij den overgang naar het E.\ O.', bang is bij de gedachte aan het lot dat hunne kinderen wacht, in dit opzicht het hoofd rustig kunnen nederleggen, wetende dat er eene zorgende, haard is om hen te steunen en te leiden. ",^g

Moge de vijftigjarige groeien en bloeien in lengte van dagen en de Louisa-Stichting steeds in meerdere mate voor het Vaderland en de Maatschappij nuttige flinke Burgers en Burgeressen vormen.

Mij wil het toeschijnen, dat de Vrijmetselarij daardoor een bij uitstek maconniek werk verricht.

S. M. Hugo van Gijn.

Sluiten