Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GROOT-OOSTEN DER NEDERLANDEN

(IHpSW^SEEDS in mijne jeugd, ik ben een vrijmelselaarskind, hoorde ik binnen lllbNPÏp en buiten de Orde spreken van de Louisa-Stichting. En altijd genlf^^Fw scn^edde met waar(^eering, in den zin van een credit-post op de

'1IM(|I11b1I Dïdans der <->rde- ■

^ULJ^w^J jju (je Louisa-Stichting vijftig jaren zal hebben bestaan zal er dus m.i. voor zeer velen reden te over zijn om met dankbaarheid te herdenken èn de Louisa-Stichting zelve èn den HoogEerwaarden Br.\ en zijne Gemalin, die de Stichting mogelijk hebben gemaakt èn de vele bbr.\, die haar op zoo nobele wijze in stand hebben gehouden.

Ook zal eene hartelijke nagedachte uitgaan tot wijlen den heer Gosselin , die, waren de tijdsomstandigheden gunstiger geweest, Regenten in staat zou hebben gesteld reeds nu de verpleging buiten het gebouw krachtiger ter hand te nemen dan thans het geval kan zijn..

Maar het begin is er, en waar dit ongeveer samenvalt met het huidig jubileum, verkrijgt dit laatste eene dubbele waarde: er zit naast een gevoel van dankbaarheid tevens eene belofte in voor de toekomst.

De muren van het gebouw der Stichting zijn voor uitzetting niet best vatbaar, maar ook ver daarbuiten kan zij werkzaam zijn ter vervulling van het mandaat dat zij van de Orde heeft, d.i. de verzorging en opvoeding van onze weezen.

Moge zij ook op dit nieuwe veld van arbeid vruchten voortbrengen ten bate van de menschheid, blijve zij ook voor den nieuwen tijd een groote credit-post in het batig saldo der Orde van Vrijmetselaren.

Arnhem, 31 Maart 1919.

M. S. LINGBEEK.

Sluiten