Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen zeker beschouwt als zijne voornaamste levenstaak, gaat toch het overnemen van dit werk, wanneer een Br.-, het E.\ O/, ingaat, vóór en bóven alles.

Het mag dan ook m.i. niet voorkomen dat onze opvoedingsinrichting plaatsing moet weigeren, .omdat het getal beschikbare plaatsen vervuld is.

Ons Comité acht zich gelukkig mee te kunnen werken tot het verzamelen van bouwsteenen voor het kapitaal, waarvan de renten het aannemen van externe pupillen mogelijk zullen maken, waardoor het indirect medewerkt een der eerste wederzijdsche br.-.lijke verplichtingen in de toekomst te vergemakkelijken.

Wie zooals ik het voord.-, had de Stichting meermalen te bezoeken en dan getroffen werd door den openbartigen toon, door de opgewektheid en vertrouwelijkheid in den onderlingen omgang, gevoelde dat daar in de Stichting méér gegeven wordt dan stoflelijken steun, daar wordt gebouwd in den geest der Orde daar wordt eene opvoeding gegeven in den geest, zooals ieder vader die voor zijne kinderen gewenscht zou hebben.

Ook na hun vertrek uit de Stichting blijft deze voeling houden met hare pupillen, ze steunt hen zoo mogelijk en zoo noodig ter bereiking van hun levensdoel, terwijl nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan op medewerking wanneer moreele bijstand noodig is.

Vermelden we nog, dat 'de omgeving wel eenvoudig is, maar toch ook die kenmerken draagt die iedere Br.-, zeker gaarne in zijn eigen gezin vindt, dan zal het duidelijk zijn waarom ik het mij een voorrecht acht voorzitter te zijn van een comité dat een feestdag in onze Stichting herdenkt en daarbij tracht door het verzamelen van metalen er toe mede te werken dat dit maconniek werk bij uitnemendheid kan worden versterkt, zoo mogelijk kan worden uitgebreid.

Met volle vrijmoedigheid doet het comité een beroep op Uwe krachtdadige medewerking. Laat deze medewerking door ons allen gevoeld worden als een br.-.lijke plicht, door hen, wier kinderen reeds volwassen zijn als een uiting van dankbaarheid voor deze gelukkige omstandigheid, door hen, wier kinderen nog jong zijn als versterking van een maatregel ter verzekering van de toekomst van hun eigen kroost.

H. P. WIJNEN,

Schkveningkn, 5 April ioie. Voorzitter.

Sluiten