Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resultaat te verkrijgen, hartelijk dank te zeggen voor hunne ons betoonde welwil: lendheid. '-'i?'*^

In het najaar van 1918, werden wegens het heerschen van de Spaansche griep alle scholen gesloten , en bleef dus ook ons dertigtal thuis. Afwisselend werd de

tijd besteed aan studie en

aan spel. Hoe vermoeiend het ook was voor de Directie, om den ganschen dag, dat gezonde dertigtal bezig te hoüden, toch heerschte er groote blijschap, toen bij het heropenen der scholen, gezegd kon worden, dat geen onzer kinderen door de gevreesde ziekte aangetast was, en de weken van gedwongen vacantie op aangename wijze en in de beste orde waren doorgebracht.

Te vroeg helaas verheugde zich de Stichting in dien goeden algemeenen gezondheidstoestand. Een der kinderen moest wegens ziekte het bed houden, en weldra volgden er meer met groote regelmatigheid.

Oorspronkelijk gaven de ziektegevallen geen bijzondere redenen tot ongerustheid, maar langzaam aan, verergerde de toestand. Dé Directrice en de beide as-

J. M. Pijnacker Hordijk

sistenten werden aangetast. Vele zieken vereischten voortdurende zorg. De maand November is voor de Stichting een hoogst zorgvolle geweest, waarin menig bang uur is doorleefd. ...

Hoogst betreurenswaardig is het, dat de ziekte een slachtoffer geèischt heeft. De jongste assistente, Mejuffrouw H. Braakenburg van Backum, is na hevig lijden aan de ziekte overleden. Hoewel nog slechts korten tijd werkzaam, heeft zij zich door haar vriendelijk optreden niet alleen, maar ook door hare karakter-eigenschappen een plaats weten te verwerven in de harten van velen.

Sluiten