Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mag worden, dat zij binnen afzienbaren tijd geheel genezen in de Stichting zal terugkomen.

Dr. G. D. Cohen Tervakrt, die reeds zooveel jaren geheel belangeloos zijn gewaardeerde diensten bewijst aan onze zieken, was uitstedig toen een onzer jongens met eene oorziekte thuis kwam Gelukkig werd de Heer Dr. A. Binnerts bereid gevonden zijne hulp te verleenen en kunnen wij met gevoelens van dankbaarheid vermelden, dat deze hulp tot genezing leidde.

Niet minder erkentelijk zijn Regenten den Heer Dr. S. B. de Groot voor de chirurgische behandeling van een onzer jongens.

Bij het begin van dit jaar mochten allen in de Stichting zich verheugen in eene goede gezondheid. Laat ons hopen, dat de gunstige toestand moge blijven voortduren.

In den loop van dit jaar werd ojjgenomen: Regina van Tekelenburg. oud elf jaar en Cornei.ia Anthonia Koert, aanbevolen door de Achtb. Loge „La Vertu in het O.-. Leiden, terwijl aan de moeder eene tegemoetkoming wordt toegegestaan in' de opvoeding van haar zoontje Karel Johannes, die wèl op de Candidatenlijst is geplaatst maar wegens plaatsgebrek in de jongens-afdeehng niet 111 de Stichting kon worden opgenomen.

Eene dergelijke subsidie werd eveneens verleend aan Mevrouw de Wed. W. E. Broeker te Deventer, ten behoeve van haar zoontje Anthonie Richard.

Zoowel in de Loge te Leiden, als in die te Deventer hebben Brs. zich bereid verklaard een nauwlettend toezicht te houden op de besteding dier gelden.

De rapporten omtrent beide^ongens luiden steeds gunstig.

Voor Regenten was het reeds eene groote voldoening te bemerken, boe hunne eerste pogingen om uitbreiding- te geven aan de werkzaamheid der Stichting, goede resultaten opleverden. ij

De beide jongens ontvangen m beter onderwijs, dan ze hadden kunnen genieten als de onkosten daarvan door de moeders hadden moeten betaald worden.

Stellen Regenten zich voor, met die uitbreiding hunner werkzaamheid geleidelijk voort te gaan, dan doen zij een beroep op de Brs. Correspondenten, om toch vooral bij eventueele aanvragen zeer nauwkeurige inlichtingen te geven, omdat het juist hunne mededeelingen zijn, die invloed uitoefenen op het oordeel van Regenten en richting geven aan hunne besluiten. Vooral daarom wordt zooveel waarde gehecht aan het advies van BBr.\ Corresp/., omdat deze BBr.-. steeds toonen de belangen der Stichting te willen behartigen, en ook in het afgeloopen jaar recht hebben op de meest br.-. lijken dank van de Louisa-Stichting.

Maar bovenal willen Regenten kunnen blijven voortgaan op den ingeslagen weg en naast de opvoeding in de Stichting en het verblijven in de onmiddellijke omgeving der moeder, binnen afzienbaren tijd kunnen overgaan tot opvoeding in het gezin in meer ruime beteekenis, dan zijn daarvoor meer metalen noodig dan waarover zij tot heden kunnen beschikken, meer dan zij zelve zich voorgesteld hebben noodig te zullen hebben. Zij blijven echter vol goeden moed, steeds

Sluiten