Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hopende, of liever gezegd steeds er op rekenende, dat de leden der Orde zich niet onbetuigd zullen laten, wanneer te eeniger tijd een beroep zal worden gedaan op hunne financieele medewerking en hulp.

Behalve de reeds genoemden wordt nog een viertal pupillen, vroeger in de Stichting opgenomen, —"thans extern —, door de Stichting financieel gesteund.

Twee pupillen verlieten onze inrichting n.1.

Jacobus van Tekelenburg, die naar Dordrecht vertrok, waar hij op ditoogenblik de Middelbare Technische School bezoekt. Steeds kwamen goede berichten

in, wat ons in zooverre

niet verwondert, daar hij thans, tnede door hulp der Stichting in de gelegenheid is gesteld zich te bekwamen in het vak zijner keuze.

en Adriana Cats, die na het diploma van de Haagsche huishoudschool zich te hebben verworven, naar Amsterdam vertrok, om zich op een Huishoudschool aldaar verder te bekwamen voor het examen als Leerares.

Wij mochten ons ook dit jaar verheugen in veler medewerking.

In de allereerste plaats zij genoemd de Commissie, belast met de samenstelling van den Maconnieken Scheurkalender. Gaarne betuigen wij onzen hartelijken

dank. niet alteen aan de Leden dier.Commissie, maar ook aan die Brs. die door het zich aanschaffen van exemplaren, medegewerkt hebben om een zoo flink resultaat te verkrijgen, als dit jaar wederom verkregen is.

Het Hoofdbestuur der Hooge Graden, en het kapittel L'Union Royale verheugden ons met de beschikbaarstelling van het bedrag, dat wij ieder jaar van genoemde lichamen mochten ontvangen.

De belangen der Stichting bevelen wij zeer aan in de voortdurende belangstelling dier beide Mac. Instellingen.

Aan de meisjeskant

Sluiten