Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Engelsche Loges, <Gastvrijheid> en «Willem van Oranje>, mochten wij meermalen een gift ontvangen, vergezeld van een br.\ en waardeerend schrijven. Aan die Brs. is de dank van Regenten overgebracht.

Door de uitgave van zijn dichtbundel «Logeklanken> ten voordeele der LouisaStichting, heeft Br.-. H. P. Priester' opnieuw een bewijs gegeven van zijne belangstelling. Mogen de vruchten dier uitgave beantwoorden aan diens goede bedoeling.

In den vorm van allerlei geschenken, ontving de Stichting bewijzen van belangstelling. Eenige vrienden zonden een groote partij hout, waardoor de huisvlijt-lessen die dreigden stop gezet te moeten worden, regelmatig konden worden voortgezet, . waardoor niet alleen de geregelde gang van zaken in de Stichting zeer werd bevorderd, maar ook den jongens uren van groot genot werden verschaft.

Een ander Br.-, zond bij gelegenheid van zijn huwelijk eenige tuinbanken ten geschenke, weer een ander verschillende fraaie boekwerken en speelgoed.

Onze Directeur ontving evenals in vorige jaren giften en gaven voor het vieren van het St. Nicolaasfeest. Door de treurige omstandigheden in de Stichting juist in die dagen, is dit jaar het feest niet gevierd, maar uitgesteld tot later als alles weer in den normalen toestand zal zijn teruggekeerd. Dan zal, zij het ook op andere wijze, den kinderen een feestje worden aangeboden.

De jaarlijksche samenkomst der Oud-pupillen op Zondag 26 Mei werd voor een deel door eenige Regenten bijgewoond, die steeds gaarne van die gelegenheid gebruik maken, om hunne oude pleegkinderen te ontmoeten en zich van hun welstand te overtuigen.

Op het jongste Groot-Oosten werd de Louisa-Stichting vertegenwoordigd door Br.-. A. M. de Veer.

De b.Br.-. J. A. van Ketel en G. C. Visser werden dien dag als Regenten herkozen. Beiden hebben zij hunne herbenoeming volgaarne aangenomen.

Het Bestuur is thans samengesteld uit de b.Br.-.

J. Post van der Burg,

waam. Voorzitter

A, M. de Veer,

Thesaurier J. P. H. Hofstede J. van der Laan J. A. van Ketel G. C. Visser

Secretaris,

bijgestaan door de Dames Regentessen:

Mevrouw Versteeg—Noordziek.

„ becker—boudewijnse.

Sluiten