Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL VERSLAG

LOUISA-STICHTING 1918

i^^^gjp)ET afgeloopen jaar was zeker wel een der moeilijkste jaren, die de Éllf|jÉ@lli Louisa-Stichting gedurende haar bestaan kent. Waren gedurende de oorlogsjaren de prijzen der eerste levensbehoeften steeds hooger lllPpgeworden, nu had de Stichting niet alleen te strijden tegen het iSÖ^HI1 duurder worden van vele artikelen, maar meer nog tegen de moeilijkheden tengevolge van het steeds schaarscher worden van het meest noodige. De Louisa-Stichting heeft, zooals ieder gezin, voor iederen inwoner een bonboekje, en waar bijna allen van een leeftijd zijn, die zich kenmerkt door het hebben van een goeden eetlust, kan het niemand verwonderen, dat vaak voor bijvoeding gezorgd moest worden. De kosten voor voeding stegen dan ook aanmerkelijk. Waren deze in normale jaren ongeveer veertig cent per dag en per persoon, in het afgeloopen jaar moest er per dag en per persoon ongeveer zestig cent voor worden uitgetrokken.

Nog sterker deden zich de moeilijkheden gevoelen op het gebied van kleeding. Alle stoffen, zoowel van wol als van katoen stegen in prijs. Alleen het hoogstnoodige werd dan ook gekocht. Door samenwerking met de besturen van eenige andere liefdadigheidsinlichtingen konden de stoffen, noodig voor de linnenkamer, van een der rijksbureaux worden betrokken, waardoor het mogelijk was het noodige aan te schaffen zonder de dure oorlogsprijzen te betalen.

Niet veel minder moeilijkheden £af het gebrek aan leer aan onze inrichting. Met behulp van houten schoenzolen werd dit gevolg der tijdsomstandigheden zooveel mogelijk bestreden.

Gedrongen door de eischen, die thans aan de jongelui worden gesteld, ook bij het solliciteeren naar de meest eenvoudige betrekkingen, is de Louisa-Stichting genoodzaakt geweest aan het onderwijs steeds hoogere eischen te stellen en de uitgaven daarvoor te verhoogen. Acht pupillen bezoeken op dit oogenblik de Hoogere Burgerschool.

Dat de uitgaven voor geneeskundigen dienst hooger waren dan in andere jaren wordt vólkomen duidelijk wanneer men het verslag van den Br.-. Secretaris leest.

Voor verlichting en verwarming geven de uitgaven geen redenen tot bijzondere opmerkingen, daar met beleid en zorg de moeilijkheden tengevolge van de rantsoeneering van gas, electrisch licht en brandstoffen tot een minimum werden beperkt.

Door het uitstellen van verschillende werkzaamheden, zijn de kosten voor meubilair en onderhoud van het gebouw lager dan in het voorafgaande boekjaar. Deze uitgestelde werkzaamheden zullen voor rekening van het volgend boekjaar worden uitgevoerd.

Sluiten