Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE KOSTEN VAN ONS GEZIN

|^^f(^|ANNEER er over de Louisa-Stichting gesproken wordt, dan kan men ÜHtk^P er zeker van ^a dat v00ral de nnancieële zijde ervan door velen zal worden naar voren gebracht, ja, zelfs meer dan de ethische en f§lplwS paedagogische beteekenis van onze opvoedingsinrichting, weet het £=^ÊÈwLJ nnancieële beheer de belangstelling te wekken.

Een kort hoofdstuk over de kosten van ons groot gezin mag in deze uitgave dan ook niet ontbreken, al was het ook uitsluitend om de onjuiste meeningen die soms geuit .worden, te bestrijden.

Het geheel is te duur, en het betrachten van meer zuinigheid zou zeker gewenscht zijn, ziehier de meest ernstige grief, die zoo nu en dan werd gehoord.

Vaak is ons gebleken dat deze uitspraak niet berustte op ernstig onderzoek of op nauwkeurige berekeningen, maar meer op een generaliseeren van een toevallig ontvangen indruk of een napraten van anderen.

Zonder al te zeer in details te treden zullen wij trachten eenig inzicht te geven in de wijze waarop ons groot gezin wordt beheerd.

Gewoonlijk wordt een dertigtal kinderen verpleegd, waarvoor gewerkt wordt door een directeur en een directrice, eene assistente voor de huishouding, eene assistente voor de linnenkamer, twee dienstboden, een knecht en een dagmeisje, zoodat steeds 38 personen'gevoed moeten worden.

Na aftrek van de vacantie-dagen kan het jaar gerekend worden op 340 dagen, waaruit volgt dat de Stichting 38 X 34° = 12920 voedingsdagen kent. Wanneer men nu de jaarverslagen naziet der normale jaren, dan kan men gemakkelijk berekenen dat de gemiddelde kosten per dag en per persoon ongeveer 38 cent bedroegen.

In 1914 was het 39.6 cent per dag en per persoon, in 1915 38.6 cent, in 1916 47.6 cent, in 1917 54 cent, in 1918 59 cent.

Bij het nagaan van deze cijfers kan men moeilijk tot de conclusie komen, dat in onze inrichting, wat de voeding betreft van overdaad sprake is* of dat de voor het jonge kind zoo gewenschte eenvoud niet wordt betracht.

De kinderen worden in de Louisa-Stichting geheel gekleed, we hebben dus dezelfde kosten als de ouders in het gezinsleven. In 1913 waren deze kosten per kind ƒ51.—, in 1914 ƒ49-—, in 1915 /44-5°5 in 1916/63-—, in 1917/100.— en in 1918 ƒ 110.— De kosten voor ligging zijn hierbij inbegrepen.

Vooral zij, die belast zijn met de opvoeding van kinderen van 6 tot 18 jaar.

Sluiten