Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten zij deze cijfers toetsen aan hunne ervaring. Zij zullen ervan overtuigd zijn, dat er vele zorgen besteed moeten worden aan deze kleeding, daar de kosten anders veel hooger zouden zijn.

De jonge Louisianen zijn niet anders dan alle kinderen, ze kunnen met een gemak, die ons ouderen'wel eens verbaast, hunne beste kleeren van winkelhaken' en vlekken voorzien, en in oogenblikken, dat er uiting gegeven wordt aan een overmaat van levenskracht en levensblijheid denken ze in al hunne uitbundigheid ■ meer aan pret dan aan hunne kleeren.

Een nieuw pak en een overjas, schoenen en petten voor de jongens, hoeden en mantels en japonnen voor de meisjes, en verder alle kleedingsstukken die noodig zijn, kosten in normale jaren per pupil zooals uit de gegeven cijfers blijkt ruim vijftig' • gulden per jaar. Ook in deze uitgaven zal zeker niemand eenige luxe ontdekken.

We volgen het verslag, dat jaarlijks wordt uitgegeven op den voet, en zien nu de kosten voor onderwijs. Bij het nagaan van deze kosten, kan men beginnen zich af te vragen welken weg de Louisa-Stichting moet volgen. Vele pupillen komen uit goede kringen, we kennen trouwens allen het gemiddelde peil der leden van onze Loges.

Wanneer we hieraan denken, dan spreekt het vanzelf dat van het gebruik maken van kostelooze scholen geen sprake kap zijn, en dat alleen de burgerscholen in aanmerking kunnen komen, daar alleen deze scholen voorbereiden voor voortgezet onderwijs. Wie verder de eischen kent die aan de jongelui, bij sollicitaties naar welke betrekking dan ook, worden gesteld, zal het volgen van de lessen eener hoogere burgerschool noodzakelijk achten, en wanneer een pupil daarvoor niet de noodige gaven heeft dan zal toch voortgezet onderwijs noodig worden geacht. Welnu, wanneer deze eischen aan het onderwijs in de Louisa-Stichting mogen worden gesteld, eigener beweging stelt de Stichting hare verlangens niet hooger.

De kosten voor dertig kinderen zullen dus moeilijk verlaagd kunnen worden zonder de belangen der pupillen sterk te schaden, zoodat vermoed mag worden, dat er niemand te vinden zal zijn, die zou durven voorstellen op deze uitgaven te bezuinigen.

De volgende post, geneeskundige dienst, kan ook al weinig aanleiding geven tot discussie want waar bijna veertig menschen voortdurend vereenigd zijn, daar is medische hulp zoo nu en dan noodig, en moeten er wel eens drankjes en poeders worden geslikt.

Toch kan de Stichting over het algemeen tevreden zijn, al blijkt het dikwijls dat een deel der opgenomen kinderen van huis uit niet sterk is.

De kosten der verlichting bedragen jaarlijks ruim drie honderd gulden, waarvoor behalve eenige lokalen, als slaapzalen en eetzaal voor korteren tijd, een zestal groote vertrekken gedurende den geheelen avond worden verlicht.

Het gebouw wordt centraal verwarmd door middel van vier en veertig radiatoren, welk getal eenig idee kan geven van de grootte van- het gebouw. In normale tijden werden ongeveer vijf wagons giet cokes gebruikt, waarbij gerekend moet worden op de badkachel, die ook met deze brandstof wordt gestookt. Ook de

Sluiten