Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONS GROOT GEZIN

H^p^f^gANNEER we iets gaan mededeelen over het leven in de Louisa«IHItCTjP Stichting, dan' geven we mededeelingen uit een groot gezin, daar ons

internaat niet ander3 kan worden opgevat. (fÉ^PIroit Toch zal het ieder duidelijk zijn, dat er een groot verschil zal ^=s^™^**s=rf* moeten zijn tusschen het leven in onze opvoedingsinrichting en dat van een gezin, omdat de factoren, die hun invloed doen gelden op deze samenleving van zoo geheel anderen aard zijn. Klagen reeds vele ouders over het verschil in aanleg, aard en karakter, dat ze bij hunne kinderen opmerken, hoe sterk moet zich dit verschil dan wel laten gelden in onze Stichting, waar men niet alleen rekening heeft te houden met het verschil in aanleg en karakter, maar meer nog met het verschil in milieu, waaruit de pupillen voortkwamen.

Het leven in de Stichting is ingericht op den voet van een goed burgergezin, op goede manieren wordt, zoover men deze van menschen in wording mag verwachten , zeer sterk gelet. Hierdoor wordt aan onze samenleving een cachet gegeven, waaronder de meesten zich zeer gemakkelijk kunnen voegen.

Bij de. opname heeft een nivelleeringsproces plaats, de een moet stijgen om zich thuis te kunnen gevoelen in de-nieuwe omgeving, een ander moet gewennnen aan den meerderen eenvoud en de soberheid van zijn nieuw tehuis.

Met dit verschil van milieu moet duchtig rekening worden gehouden en de invloed, die èr uitging van het ouderlijk huis laat zich gewoonlijk jaren lang gevoelen en heel vaak zelfs is deze invloed gedurende het gansche verblijf in de Stichting zeer duidelijk merkbaar.

Het is een hernieuwd bewijs van de zoo vaak geuite waarheid, dat niets het wint van den invloed van het ouderlijk huis. Het ouderlijk huis is niet alleen voor de bevoorrechten, die pas later hunnen vader of beide ouders verloren een lichtend punt op het levenspad, neen ook voor jonge kinderen, die reeds vroeg door noodlottige omstandigheden het ouderlijk huis hebben moeten verlaten, ook voor hen blijft het ouderlijk huis een lichtende bron.

Hoe duidelijk komt het steeds weer uit in vertrouwelijke gesprekken, wanneer de verhalen der kinderen steeds weer aangevuld worden met de mededeeüng: «vroeger bij ons t'huis.» Dat «vroeger» leeft in hunne gedachten, vervult de intieme hoekjes der ziel en geeft troost in oogenblikken van alleen zijn, in oogenblikken van behoefte aan vertrouwelijkheid, want och een kind kan zich te midden van een dertigtal lotgenooten eenzamer gevoelen dan een hroertje en zusje, die met hun beidjes zoo knus zitten aan de huiskamertafel en genieten van de verwarmende stralen der koesterende ouderliefde.

Uit deze elementen wordt ons groot gezin samengesteld, en met deze factoren moet rekening gehouden worden van het oogenblik van opstaan af, totdat het uur is aangebroken dat de nachtkwartieren worden opgezocht.

Sluiten