Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijnen in het plan, dat we willen bespreken, we zien den weg voor de jongens en dien voor de meisjes. Bij den bouw van de Louisa-Stichting is hieraan gedacht, daar het geheel is gesplitst in eene afdeeling voor jongens en eene afdeeling voor meisjes.

De jongens hebben een eigen werkkamer, de meisjes ook. De brug tusschen deze beide verschillende vertrekken wordt gevormd door eene huiskamer, waar allen zich des avonds vereenigen om zich te wijden aan vrijen arbeid.

Een groote bibliotheek, tijdschriften, een piano en een gramophoon geven gelegenheid tot ontspanning. Daar is gelegenheid voor het zetten van koffie en thee, waardoor de uren daar doorgebracht het huiselijk leven van een gfoot gezin al zeer nabij komen.

Èn in de jongenskamer èn in de meisjeskamer zijn de allerjongsten met op hunne plaats, voor hen is daarom eene kinderkamer ingericht.

Op deze wijze is door de indeeling van het gebouw reeds tegemoet gekomen aan de eischen van eene eenvoudige en natuurlijke indeeling der internen.

Toch vormen zich in iedere groep weer clubjes van pupillen, die zich tot elkaar aangetrokken gevoelen om redenen, die ook door de omstanders moeilijk kunnen worden verklaard of gevonden, en vaak ook niet worden begrepen.

Is het in het algemeen al moeilijk de innerlijke roerselen der menschenziel te doorgronden, het moeilijkst is dit zeker wel in den tijd, waarin het karakter nog geen vasten vorm heeft aangenomen, en waarin alles nog bezig is zich te ontwikkelen en te vormen en de nieuwe mensch geboren wordt.

Jongelieden, die de kinderschoenen nog niet ontwassen zijn en toch m zich gevoelen opkomen de gevoelens, die hen later als man zullen beheerschen, toonen ons zooveel tegenstrijdigheden. Ze zijn nog zoo zwak en hebben nog zooveel steun noodig, en toch bluffen ze graag op hun brute kracht, en schamen ze zich voor een ander en voor zich zelf, wanneer ze zich bewust worden dat zachtheid zooveel

invloed op hen heeft. ... • A 1

De tegenstrijdigheid van vele eigenschappen maakt soms een komischen indruk en vaak zouden we geneigd zijn tot lachen, wanneer we niet wisten dat dit fnuikend zou zijn voor het zelfgevoel en zelfvertrouwen van onzen patiënt.

Zelfs een glimlach moet wel eens worden onderdrukt, want hij zou het verkregen vertrouwen kunnen vernietigen. Alles is belangrijk in dit tijdvak en we moeten kunnen meevoelen in het zich <aan den mensch der toekomst» openbarende leven.

We vermijden geen gesprekken, waar dan ook over, want alles is nieuw voor menschen in wording, en alles is voor hen-belangrijk.

Er moet getracht worden harmonie te brengen tusschen de krachtige uitingen van het opkomend gemoedsleven en de conclusie's die getrokken worden uit de weinige gegevens die geput worden uit de eenzijdige schoolkennis en gebrekkige

levenservaring. "

Onbestemd is nog alles en vaak wanhopig oppervlakkig, en toch moet alles in vollen ernst worden aangehoord, en dienen wij onze volle belangstelling er aan te wijden.

Sluiten