Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vasten band, dan moeten de kinderen de zekerheid hebben; „onze ouders of onze leiders zullen niet met derden over het vertrouwelijke, dat tusschen ons bestaat spreken". Ze moeten het weten en goed beseffen, dat hunne kleine fouten en afwijkingen alleen binnen de muren van eigen- huis bekend worden.

Zoo kweekt men het gevoel van saamhoorigheid, en ontstaat er naast het opgewekt individualisme een sterk ontwikkelde gemeenschaps2in, die de basis vormt van al die eigenschappen die zoo gewenscht zijn voor een goede algemeene orde.

De bewering, dat de kinderen elkaar opvoeden is geheel juist, wanneer men er deze beperking bijvoegt, dat ze zich aan elkaar verbonden moeten gevoelen door welken band dan ook. Wanneer er dan iemand iets doet wat het geheel zou schaden, dan wordt er al spoedig lot eene parate executie besloten en zonder dat het noodig is, dat de leider ingrijpt, wordt een overtreder öf gestraft óf wordt het hem op eene wijze, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat, kenbaar gemaakt dat eene voorgekomen afwijking niet te pas komt.

Daar wordt er iemand op hardhandige wijze de les gelezen, en op de vraag wat dat beteekent, is er een algemeen stilzwijgen en eindelijk komt de mededeeling, dat het maar gekheid was. Een nader onderzoek brengt aan het licht, dat de bestookte kameraad op echte straatjongensmanier een chauffeur heeft gehinderd, en dat komt voor een Louisiaan niet te pas. Er moest dus niet alleen iets van gezegd worden, maar er moest ook iets aan gedaan worden, want wie zich op straat niet behoorlijk gedraagt schendt daardoor de adat van den kring. En veel wordt er gewoonlijk door de vingers gezien, maar het afwijken van dat, wat door de jongens onderling als regel is aangenomen, moet bestreden worden.

Zoo bestrijden we dus de afwijkingen van den enkeling het-best door te trachten invloed uit te oefenen op den algemeenen geest, want een bestraffing voor een begane overtreding wordt liever aanvaard van de vrienden dan van een volwassene.

En toch kan er van een volwassene zooveel invloed uitgaan, maar niet eerder dan nadat men den weg tot het hart van den kweekeling heeft gevonden. Niet eerder dan nadat het gelukt is het vertrouwen te winnen, kan men er aan denken zedelijken invloed op den jongen mensch uit te oefenen.

Hebt ge met Uwen zoon een ernstig woord te spreken, bereid dan met zorg dit oogenblik voor, door te trachten er uren van vertrouwelijke en intieme opgewektheid aan te doen voorafgaan. En als Uw zoon zich dan gelukkig gevoelt door net vertrouwen en de vriendschap die hij geniet, begin dan met te zeggen, wat ge Uw plicht acht te zeggen. Na deze zorgvuldige voorbereiding bereikt ge met eenige zachte woorden meer dan ge anders met vele strenge en harde woorden ooit badt kunnen bereiken.

Ziehier tevens in een paar woorden de verklaring, waarom een internaat niet al te groot mag zijn, er moet contact zijn tusschen den leider en den pupil.

Wanneer dit contact er is, wordt alles lichter, aangenamer en inniger. Het valt niet zoo zwaar eene fout te erkennen, het vragen om steun en voorlichting gaat als vanzelf, het onderling vertrouwen maakt het gemakkelijk wederzijds den juistqn toon te treffen.

vasten band, dan moeten de kinderen de zekerheid hebben; „onze ouders of onze leiders zullen niet met derden over het vertrouwelijke, dat tusschen ons bestaat spreken". Ze moeten het weten en goed beseffen, dat hunne kleine fouten en afwijkingen alleen binnen de muren van eigen- huis bekend worden.

Zoo kweekt men het gevoel van saamhoorigheid, en ontstaat er naast het opgewekt individualisme een sterk ontwikkelde gemeenschaps2in, die de basis vormt van al die eigenschappen die zoo gewenscht zijn voor een goede algemeene orde.

De bewering, dat de kinderen elkaar opvoeden is geheel juist, wanneer men er deze beperking bijvoegt, dat ze zich aan elkaar verbonden moeten gevoelen door welken band dan ook. Wanneer er dan iemand iets doet wat het geheel zou schaden, dan wordt er al spoedig lot eene parate executie besloten en zonder dat het noodig is, dat de leider ingrijpt, wordt een overtreder öf gestraft óf wordt het hem op eene wijze, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat, kenbaar gemaakt dat eene voorgekomen afwijking niet te pas komt.

Daar wordt er iemand op hardhandige wijze de les gelezen, en op de vraag wat dat beteekent, is er een algemeen stilzwijgen en eindelijk komt de mededeeling, dat het maar gekheid was. Een nader onderzoek brengt aan het licht, dat de bestookte kameraad op echte straatjongensmanier een chauffeur heeft gehinderd, en dat komt voor een Louisiaan niet te pas. Er moest dus niet alleen iets van gezegd worden, maar er moest ook iets aan gedaan worden, want wie zich op straat niet behoorlijk gedraagt schendt daardoor de adat van den kring. En veel wordt er gewoonlijk door de vingers gezien, maar het afwijken van dat, wat door de jongens onderling als regel is aangenomen, moet bestreden worden.

Zoo bestrijden we dus de afwijkingen van den enkeling het-best door te trachten invloed uit te oefenen op den algemeenen geest, want een bestraffing voor een begane overtreding wordt liever aanvaard van de vrienden dan van een volwassene.

En toch kan er van een volwassene zooveel invloed uitgaan, maar niet eerder dan nadat men den weg tot het hart van den kweekeling heeft gevonden. Niet eerder dan nadat het gelukt is het vertrouwen te winnen, kan men er aan denken zedelijken invloed op den jongen mensch uit te oefenen.

Hebt ge met Uwen zoon een ernstig woord te spreken, bereid dan met zorg dit oogenblik voor, door te trachten er uren van vertrouwelijke en intieme opgewektheid aan te doen voorafgaan. En als Uw zoon zich dan gelukkig gevoelt door net vertrouwen en de vriendschap die hij geniet, begin dan met te zeggen, wat ge Uw plicht acht te zeggen. Na deze zorgvuldige voorbereiding bereikt ge met eenige zachte woorden meer dan ge anders met vele strenge en harde woorden ooit badt kunnen bereiken.

Ziehier tevens in een paar woorden de verklaring, waarom een internaat niet al te groot mag zijn, er moet contact zijn tusschen den leider en den pupil.

Wanneer dit contact er is, wordt alles lichter, aangenamer en inniger. Het valt niet zoo zwaar eene fout te erkennen, het vragen om steun en voorlichting gaat als vanzelf, het onderling vertrouwen maakt het gemakkelijk wederzijds den juistqn toon te treffen.

Sluiten