Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we vertrouwen, of van iemand dien we lief hebben, laat ons niet los en dwingt ons over onze handelingen na te denken.

Steeds meer ervaren we dan ook, dat moeilijkheden die zich voordeden bij de leiding van onze internen dari de grootste zorgen gaven, wanneer we een jongen of meisje niet begrepen. Het spreekt vanzelf dat dit niet tot gevolg mag hebben, dat men door toegeeflijkheid tracht het hart van een kind te winnen, het is zelfs de vraag of dit mogelijk is, daar iedere zwakheid, die de jeugd gevoelt bij hare leiders, vermindering van achting en sympathie tot gevolg heeft.

Bij botsing met kinderen is het hebben van geduld een eerste vereischte, terwijl men- vervolgens goed doet zich af te vragen, of men zich wel voldoende inspande zich de oorzaken van de houding van het kind in te denken.

Wanneer men geduld heeft ep de oorzaken van botsing in zich zeiven tracht te zoeken, dan valt het wel mee met onze jeugd, die over het algemeen onbevangener dan wij het kunnen, staat tegenover de nieuwe tijden, en de klanken die de toekomst inluiden, vaak beter verstaat dan de ouderdom vermag.

Wanneer wij ons trachten te verplaatsen in het leven en denken van jonge menschen komt wel eens in ons de viaag op of men in ons onderwijs wel op den goeden weg is. Wanneer daar een jongen vecht en worstelt om goede cijfers voor zijn rapport en men gevoelt hoeveel moeite hij heeft met het leeren van al die dingen, die hem weinig belang inboezemen en die hij later in de practijk ook niet meer zal behoeven te kennen, dan gevoelt men het zoo duidelijk dat veel jeugdgeluk moet worden opgeofferd terwille van den onpractischen weg, die naar een goede toekomst leidt.

De eerste vraag, die gesteld wordt bij eene sollicitatie is niet of de candidaat een veerkrachtig lichaam heeft en een flink karakter, maar welke diploma's behaald zijn. En voor het verkrijgen van een diploma is de kennis van rivieren en zijrivieren, van bergketens en bergtoppen nu eenmaal van meer waarde dan de tact om een te maken reis goed practisch in elkaar te kunnen • zetten

Aan de studie moeten dus vele uren besteed worden niet alleen, maar ook moet vaak eenige drang worden uitgeoefend om vooral terwille van de toekomst de studie-uren zoo goed mogelijk te besteden en we kunnen slechts op weinige gevallen wijzen, dat het maken van huiswerk door onze pupillen als een arbeid werd opgevat, die evenveel genot geeft als welke vrije arbeid of welke vrije studie ook.

Er leeft in alle jonge menschen eene neiging tot verzet tegen alles wat op dwang gelijkt, en gezegend worden dan ook in de Louisa-Stichting die leeraren en leeraressen, die bij onze pupillen vóór alles trachten belangstelling en liefde voor een vak te wekken.

Door al hunne krachten te wijden aan het opwekken van die belangstelling verkrijgen zij zonder al te veel inspanning betere resultaten dan zij, die het verkrijgen van parate kennis als doel van hunne lessen beschouwen, want zij maken, dat een opgedragen taak met lust wordt uitgevoerd, en met kracht wordt aangepakt.

Niet anders gaat het bij spel en ontspanning: Valt een spel in den smaak of is het eenè ontspanning van eigen vinding, dan worden alle daarvoor benoodigde

Sluiten