Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat de eetzaal, de glorie van het huis, zelfs den minst-hongerige eetlust zou geven, zoo men daar de gereedstaande tafel aanschouwt en nog meer als men daar een ieder aan het werk ziet.

Door dit alles kan ik geen relaas doen van huisepidemiëen of van zware ziektegevallen, om de eenvoudige reden dat zij zich niet hebben voorgedaan; maar wel mag ik zeggen dat de gezondheidstoestand het ideale bijna bereikt. Doch de kinderen worden zorgvuldig nagegaan en van de minste klacht wordt notitie genomen, niet tot in het ziekelijke, maar zooals het in een goed geordend gezin behoort.

En dan kom ik tot de hoofdzaak: m.i. is de „Louisa Stichting" een groot gezin: het is voor allen die er in waren «Het Thuis». En waar dit woord in onze geliefde taal zulk een hartelijke beteekenis heeft, geeft het zoo goed en juist terug het karakter van deze Stichting,

«Een gezonde geest in een gezond lichaam».

Naar geest en lichaam gezond gaan de kinderen de wereld in en velen herinner ik mij, die ik kende als vroolijke, aardige jongens en meisjes en nu over de wereld verspreid, toch den band voelen, die hen aan hun Thuis blijft binden. Een heerlijke getuige daarvan is de periodiek «Correspondentieblad der vereeniging van oud-pupillen der Louisa Stichting».

Vijftig jaar bestaat de «Louisa Stichting»; in stilte is daar, zonder uiterlijk vertoon, goed gearbeid.

Mogen de komende jaren meer en meer het bewijs leveren, dat niet het voornaamste is bij de opvoeding van kinderen in inrichtingen, het goed behartigen der materieele belangen en daarmede te volstaan, daar die behartiging een plicht is; doch dat veeleer de geest, die er heerscht, het voornaamste is. die een veel hooger doel nastreeft en wel om uit het kind een mensch te vormen met een open oog voor alles wat schoon is en welluidt.

Dr. D. L. VAN WELY, Geneesheer der „Louisa-Stichting".

Sluiten