Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN INTERNAAT

|p||jM||s|gN den laatsten tijd beginnen internaten meer en meer de aandacht te Ifetlf lii^l trekken. Men vraagt zich af of het niet wenschelijk is jongelui, die het IPlllPilf oudei"hjk nuis moeten ontberen, bijeen te brengen in speciaal voor hen P^SMIlP^ ingerichte tehuizen. Daaraan zijn onmiskenbaar voordeden verbonden. Men kan een gezinshoofd hebben dat zich geheel en al met de leiding belast van het groote tehuis. De inrichting kan meer hygiënisch zijn en voor ontwikkeling en ontspanning der jonge lui kan op breeder basis gezorgd worden. Is zoo'n internaat niet te groot dan kan er ook een gezegende invloed uitgaan van wie aan het hoofd staat. De goede geest dien hij door de geheele inrichting moet brengen moet dan waken tegen de slechte gevolgen die men dikwijls, en niet geheel zonder grond, ducht van het samenleven van een groot aantal kinderen.

In al deze vormen vinden wij tegenwoordig deze gedachte uitgewerkt. De.£oddaert tehuizen kan men beschouwen als een dag-internaat voor kinderen wier moeders hen tusschen en na de schooluren niet kunnen verzorgen. Het Lyceum te Zeist heeft aan zich verbonden een internaat, dat onder de afzonderlijke leiding van Ds. H. van Dijk staat en velen tot zegen is geweest. Ook voor de marine is een internaat gesticht te Dordrecht. Men kan zich afvragen of ook niet een internaat in een gezonde streek van het land, b.v. te Baarn, waar het zich kan aansluiten bij het nieuwe Lyceum, of te Apeldoorn, wenschelijk zou zijn voor kinderen wier ouders in Indië zijn.

Teneinde mij iets op de hoogte te stellen van de werking van zoo'n inrichting heb ik een bezoek gebracht aan de Louisa-Stichting te 's-Gravenhage, waar de directeur, de Heer G. Bos, mij zeer vriendelijk heeft ontvangen, rondgeleid en alle inlichtingen verstrekt. Van dat bezoek wil ik hier iets mededeelen omdat het mogelijkerwijs de gegevens kan bevatten die anderen bij het overwegen van hun plannen nut kunnen verschaffen.

De Louisa-stichting, eene maconnieke-stichting en genoemd naar prinses Louise, dankt haar ontstaan in eersten aanleg aan een gift van Prins Frederik, geschonken voor deze filantropische werkzaamheid. Het kapitaal vermeerderde op verschillende wijzen en zoo ging het Groot-Oosten over tot het stichten van een tehuis voor kinderen van overleden broeders. De inkomsten worden gevormd uit renten, schenkingen en geregelde bijdragen van alle leden der loges, aangesloten bij het Groot-Oosten. De directeur met zijn echtgenoote zijn de vader en de moeder van dit groot gezin. Het is een imposant gebouw dat aan het Alexanderplein verrijst, een hecht, solied doortimmerd huis dat opvalt door zijn groote doelmatigheid. Links heeft men de kamer waar de meisjes, werken en daaraan grenst een vertrek voor de kleinere kinderen, die er hun speelgoed hebben; wiegjes, ledikantjes, poppenkleeren, al het goedje waarmee onze kleintjes zoo gelukkig zijn ontbreekt er niet. Daarachter vindt

Sluiten