Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvoering van het op het Groot-Oosten van 1863 genomen besluit, dat het in 1864 voorstelde, het Liefdefonds zoo spoedig mogelijk tot een voldoend kapitaal te brengen. Dat voorstel werd in 1864 bij acclamatie aangenomen zonder eenige tegenspraak te ondervinden.

Door de Loges werd evenwel niet die steun en belangstelling betoond, die men met eenig recht voor zulk een schoon doel had mogen verwachten, wat den Heer Noordziek aanleiding gaf een werkje uit te geven ten voordeèle der Stichting,

J. J. Noordziek

waarin dit ontwerp uitvoerig werd uiteengezet, zoodat niemand zich meer kon verschuilen achter de verontschuldiging onbekend te zijn geweest met de plannen van de Commissie, door den Grootmeester benoemd bij besluit van 27 No vember 1865, welke commissie hare eerste vergadering hield op' den 3o8ten December 1865.

Naast de vele Vrijmetselaren, welke in die dagen hunne gaven hebben geofferd op het altaar der liefde mag niet vergeten worden de man, die hoewel geen Vrijmetselaar zijnde, toch onbewust door een grootsche daad reeds logenstrafte de vrees van eenige kleinmoedigen in die dagen, die beducht waren dat de Orde door het in het leven roepen van een gesticht aanstoot zou geven en daardoor de reeks

Sluiten