Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot Voorzitter van het College werd benoemd Br.-. J. J. F. Noordziek, die zooveel voor de oprichting der Louisa Stichting deed en zonder wiens medewerking de plannen zeker niet zoo krachtig waren doorgezet.

Den 25 September 1868 verzond het eerste College van Regenten eene circulaire, waarin het mededeelde, dat de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting in

J. J. Gosselin

die mate vorderden, dat de inwijding in 1869 zou kunnen geschieden. Van die gelegenheid maakten Regenten gebruik om een beroep te doen op de offervaardigheid van de Leden der Orde, in het vast vertrouwen, "dat aan die roepstem allerwegen zal worden gehoor gegeven.

Dat dit vertrouwen niet werd beschaamd blijkt uit de circulaire, in Maart 1869 verzonden, waarin werd medegedeeld, dat eene voldoende som was bijeengebracht voor het aanschaffen van meubilair voor een tiental pupillen, en dat de inkomsten van dien aard waren, dat een zevental pleegkinderen voorloopig kon

Sluiten