Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Correspondenten, die samen waren gekomen om door onderlinge besprekingen te komen tot eendrachtig samenwerken. Een van de voorstellen was, het College van Regenten te verzoeken, om ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Stichting een gedenkboek uit te geven, waarvan de opbrengst ten bate der Stic'uting zou komen.

Regenten hebben volgaarne aan dat verzoek voldaan, en gesteund door veler welwillende medewerking, een gedenkboek uitgegeven bevattende de lotgevallen der Stichting, gedurende veertig jaren.

Heeft de uitslag dier uitgave, beantwoord aan de verwachtingen ? Eerlijk gezegd: Neen. Het debiet er van is gebleven, beneden de verwachtingen, die men er redelijkerwijze van had mogen koesteren. Toch heeft die uitgave er toe medegewerkt om de Stichting in breederen kring bekend te maken, en de Leden der Orde in staat gesteld zich een duidelijk beeld te vormen van het leven en werken in de Stichting. De belangstelling in, en de Liefde voor de Stichting is er door toegenomen.

Van die zijde beschouwd, kunnen. Regenten met genoegen terugzien op dat 40-jarig gedenkboek

Onuitwischbaar is de herinnering aan 24 Mei iqoq gegrift in de harten van allen die op dien dag, en op zeer vele voorafgaande en volgende dagen in allerlei vormen en velerlei bewoordingen getuigenis hebben willen afleggen van hunne groote belangstelling.

Dit feest, het herdenken van het 40-jarig bestaan der Stichting, met groote spanning te gemoet gezien, met groote toewijding voorbereid, met de meeste nauwkeurigheid geregeld, staat met gulden letteren gegrift in de annalen onzer Stichting.

In den namiddag van dien dag werd in 'de met planten en bloemen smaakvol versierde eetzaal eene zeer druk bezochte Receptie gehouden, waarbij door verschillende Broeders vele hartelijke woorden gesproken werden, alle getuigende van groote belangstelüng in het welzijn der Stichting, sommigen daaraan parende woorden van vriendelijke herinnering aan hetgeen zij in de Stichting hadden ondervonden. Namens het College van Regenten en Regentessen dankte de Voorzitter Br. J. M. Pynakker HoRDijk allen die door hunne tegenwoordigheid op dit feest hadden doen blijken van hunne belangstelling, en daardoor hunne instemming bewezen hadden, met de opvoeding in de Stichting gegeven.

's Avonds vulde een groot aantal gasten, daartoe uitgenoodigd door de RegelingsCommissie, de groote zaal van het Kurhaus, daartoe door de Directie kosteloos ter beschikking gesteld, om te luisteren naar en te genieten van de uitvoering van een met groote zorg en veel smaak samengesteld programma. Het feest werd besloten met een allergezelligst bal.

De Dames en Heeren die, óf deel hebben uitgemaakt van de regehngs-commissie öf werkzaam waren met het verlotingscomité in de regeling van de tentoonstelling der prijzen, eerst in Amsterdam, daarna in den Haag zullen zeker hierin hunne grootste voldoening vinden, dat hunne zoo zeer gewaardeerde bemoeiihgeh resul-

Sluiten