Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taten hebben opgeleverd, die de Stichting sedert ten goede gekomen zijn, en ten goede zullen blijven komen.

De opbrengst toch der verlotingen bedroeg ƒ23000, waarvan / 18000 bestemd werd ,voor stamkapitaal, waarvan de rente zou besteed worden ten behoeve van die pupillen die de Stichting verlaten en wier familieleden niet in staat zijn hen bij te staan bij de voltooiing hunner studiën.

Regenten, die het steeds betreurd hadden, zelfs met den besten wil, slechts in geringe mate hulp te kunnen verkenen, waren gelukkig, dat ze door vorming van dit fonds — het Oud-pupillenfonds — in staat gesteld zijn grooter steun te verkenen, waar die noodig mocht zijn.

Sedert dien tijd toch kunnen zij jaarlijks een bedrag van ƒ800 voor dat doel besteden.

Het Oud-pupillenfonds is een gezegend resultaat van den arbeid der Commissie, die zich gevormd' heeft om het veertig-jarig jubileum der Stichting niet onopgemerkt te laten voorbijgaan.

De onkosten verbonden aan de restauratie der slaapzalen, de voorziening er van met Engelsche ledikanten, en het vervangen van de primitieve waschgelegenheid door waschtafels van gebakken vuurklei werden op uitdrukkelijk verzoek van de Commissie van verloting bestreden uit een deel van het bedrag dat zij als opbrengst der verloting aan Regenten ter hand stelde.

Nog een tweetal geschenken werd de Stichting bij haar 40-jarig jubileum aangeboden nl. een keurig eikenhouten ameublement voor de huiskamer ter vervanging van het oude, dat door het jarenlange gebruik, dat er van gemaakt is, in minder gunstigen toestand. begon te geraken, welk geschenk haar werd aangeboden door de Oud-Pupillen, en eene piano in de^ plaats der oude, die volgens sommigen een rammelkast dreigde te worden, volgens anderen het reeds was, met welk geschenk de Brs. Correspondenten de Stichting zeer verblijdden.

Den 25 Mei 1913 had voor de eerste maal een samenkomst plaats van OudPupillen, waarop besloten werd een Vereeniging op te richten, en door het uitgeven van een Correspondentieblad, den onderüngen band te versterken.

Regenten verheugd, dat door de Oud-Pupillen de behoefte werd gevoeld elkander óp geregelde tijden te ontmoeten, stelden gaarne op den Zondag na 24 Mei, de Stichting ter beschikking van hunne Oud-pleegkinderen.

Regenten wonen de jaarlijksche bijeenkomsten voor een gedeelte bij en verheugen zich steeds in de toenemende bloei dier Vereeniging.

Nadere bijzonderheden vindt men in dit feestboek elders vermeld. Alleen zij hier nog even medegedeeld, dat Br. J. M. Pijnacker Hordijk, toenmalig Voorzitter van Regenten, werd verzocht als Beschermheer der Vereeniging van Oud-Pupillen op te treden, aan welk verzoek bereidwillig werd voldaan. Br. G. Bos, de Directeur der Stichting, werd in die zelfde bijeenkomst benoemd tot Eerelid.

Zooals uit verschillende jaarverslagen gebleken is, heeft het steeds in de bedoeling

Sluiten