Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk telken jare toeneemt; dat de vruchten van haar werk met grooter waardeering worden gadegeslagen, dat in één woord de Stichting zich verheugen mag in de sympathie van de Leden der Orde, zich openbarende in eene toenemende bereidwilligheid om te helpen en te steunen, daar en zoo dikwijls de Stichting een beroep doet op hare vele vrienden.

Zoo staat de Stichting op het punt haar gouden feest te vieren. Is het wonder dat Regenten aan den vooravond van dat feest, een blik werpen in het verleden en met grooten weemoed gedenken aan die Regenten, die een vorig-jubileum met hen vierden, en sedert het E. O. zijn ingegaan, nl. de Brs. Koentz, Stemfoort, van de Velde en Pijnacker Hordijk.

Hunne nagedachtenis zal steeds in de Stichting door allen in eer worden gehouden, en dankbaar worden herdacht. Hun werk wordt voortgezet in hun geest, met dezelfde liefde en toewijding die hen steeds gekenmerkt heeft, in vrede liefde en eensgezindheid.

Moge het de Stichting goed blijven gaan, zij in staat gesteld blijven, haar gezegend werk voort te zetten en uit te breiden ten bate van de kinderen onzer overleden Brs.

8 Maart 1919. G- c- VISSER.

Sluiten