Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het woord: Zum Guten fehlt nie das Geld, nur die Lust, overtuigd dat door den broederlijken zin en het goede hart der Broeders de „Lust" wel zou komen (applaus.) Wétende, dat er nu werkelijk geld noodig was, stroomden de giften en gaven toe, en kwamen de Broeders met de gulle harten en de gevulde handen, om de kinderen van die werklieden, die de werktuigen uit de handen hadden moeten leggen,hulp en bijstand te verleenen: nü was er periculum in mora.

Zoo ging geleidelijk de Stichting in groei en bloei vooruit.

Een reuzengift van een bijzonder weldadigen Br.-, wiens naam in gouden letteren prijkt in de door hem gestichte gebouwen, maakte het Regenten mogelijk, twee nieuwe inrichtingen in het leven te roepen. Eén bevat de jongens van 6—12 jaar en de meisjes van 6—23, samen een 15-tal verpleegden; hel andere nieuwe Gebouw geeft plaats aan 15 jongens van 12—23 jaar, en zoo werd hiermede een ideaal verwezenlijkt, zooals daar vorige directeuren reeds werd voorgestaan. Het oude Gebouw op het Alexanderplein werd ingericht als crèche voor 40 kinderen onder de zes jaar. De overige verpleegden werden allen in gezinsverpleging ondergebracht.

Aan den meermalen uitgesproken wensch van vele niet minvermogende Brs.*., die na hun overlijden voortzetting der opvoeding hunner kinderen begeerden in mag.-, geest, kon pas later gevolg gegeven worden, toen het Regenten mogelijk gemaakt werd, door erflatingen en giften daartoe in staat gesteld, een tweetal nieuwe inrichtingen te openen, waarin die kinderen werden opgenomen, waarvoor betaald werd. Ook deze beide nieuwe gebouwen bieden plaats ieder aan 15 weezen en halfweezen, in dezelfde verhouding als de beide andere gebouwen. De kinderen zelf kennen het onderscheid niet, en ze genieten ook precies dezelfde verzorging en opleiding. In de vijf diverse gebouwen der Stichting worden dus op dit oogenblik (Mei 1969) verpleegd 100 kinderen; de 120 overige aan de zorg der L.\ S.'. toevertrouwde pupillen zijn. in verschillende plaatsen, waar Loges gevestigd zijn, onder dak gebracht, en zij staan daar onder toezicht van eenige Logeleden, welke van hun bevindingen en handelingen verantwoording verschuldigd zijn aan het College van Regenten.

De feestredenaar memoreerde nog uit oude notulenboeken, hoe velen der broeders in den ouden tijd, zoo omstreeks den wereldoorlog, dikwerf alleen oog hadden voor de finantieele zijde der zaak, maar hen de ethische, de paedagogische, de maconieke kant van het vraagstuk der weezenverzorging gematigd koud liet, totdat na dien wereldramp de groote opbloei der Orde in ons vaderland en daarbuiten plaats greep. Hij releveerde het verblijdende feit, dat er in Nederland alleen nu 250 Loges met volledigen werkkring gevestigd waren, tellende tesamen 15000 manlijke leden; zooals bekend, waren de onder het Groot-Oosten der Nederlanden opgerichte Loges voor zusters, na een kwijnend bestaan, sinds lange jaren verdwenen.

Gelukkig was de toekomst der L.\ S.\ meer dan verzekerd. Finantieele zorgen kent zij nu niet meer! Alle kracht kan gewijd worden, om de Mag:grondgedachte bij de opvoeding tot haar recht te doen komen. Hij voorspelde de L.\ S.-. een schoone toekomst en wenschte haar alle heil, zegen en voorspoed!

Sluiten