Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De belangstelling in de gemeentepolitiek is ten onzent sterk wassende. Langen tijd werd aan haar veel te flauwe aandacht geschonken. Ook door hen, die meenen op staatkundig gebied voor de doorwerking van de Christlijke beginselen te moeten ijveren.

Meer dan ééne omstandigheid kan ter verklaring van dat luttel interesse worden bijgebracht. Het kon' niet anders of onze krachten moesten zich concentreeren op de algemeene landspolitiek. De huldiging van de leuze: „godsdienst is de zaak van elks persoonlijke overtuiging" liep eigenlijk, niet slechts bij de schoolkwestie, maar over het gansche terrein van wetgeving en bestuur, uit op een eerbiediging van de godsdienstige begrippen van hen het meest, die geen godsdienstige begrippen hebben. Onze reuzenworsteling, tientallen jaren lang, heeft zich tegen dat tyranniek bewind gericht, het goed recht van ons grondbeginsel gehandhaafd en ontwikkeld. Thans,-nu die strijd beloond is en ons oneindig veel gunstiger positie is geboden, komt het toepassen der beginselen . en h<et uitwerken voor concrete vraagstukken aan de orde. Tot practisch handelen zijn wij geroepen. Tot practisch handelen niet het minst in gemeenteraden. Van zelf gaat daarmee eene opleving van de belangstelling in de vragen der communale politiek gepaard.

Eene andere omstandigheid, welke de belangstelling doofde, was deze: die gemeentepolitiek had voor oog en hart van den echten „politicus" dikwijls zoo weinig bekoring,. Zij is veel minder pikant, biedt minder breede, verheffende principieele momenten dan in de algemeene landspolitiek vallen te ontwaren. Lyrische anti-protectio-

Sluiten