Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nistische ontboezemingen over dure klompen en dure petten weerklinken hier niet. Booze visioenen van snelvuungeschut en kustverdedigingsforten ontrusten onze Edelachtbaren evenmin. Krenkende verwijten van „subsidievreters", „struikroovers" komen niet over de vroede lippen der beschreven vaderen. Beraadslagingen over invaliditeitsverzekering en staatspensioen 'vallen in het gemeentehuis niet te beluisteren. Voor breede debatten vóór of tegen de antithese, over paganisten en Christenen is binnen de wanden der raadszaal geen plaats.

De principieele strijd komt alzoo in onze Gemeenteraden niet het sterkst en meest krachtig tot openbaring. Licht vat daardoor de gedachte post alsof de uitoefening van het gemeentelijk bestuur buiten den strijd der beginselen omgaat.

Toch moet als dwaling worden verworpen de door onderscheidenen gehuldigde meening alsof de taak van onze gemeentebesturen een zuiver technische is, zich slechts bepaalt tot uitvoering en toepassing van reeds gegeven wetten, waarbij de geestesrichting van hen, die tot uitvoering geroepen zijn, geringe waarde heeft. Voorbijgezien wordt in deze beschouwing de voorname functie van eigen huishouding, welke aan onze gemeenten is toebetrouwd. Eyeneens wordt vergeten het feit dat zelfs voor de uitvoering van uitgevaardigde wetten het standpunt der uitvoerders van groote beteekenis is en aan de werking der wet eene gansch andere strekking kan geven.

Met één sterk sprekend voorbeeld wordt dit nader toegelicht.

Toen in het jaar 1889 in den bangen schoolstrijd ons eerste Christelijk Kabinet, het Ministerie Mackay, eenige verlichting bracht en de dwingeland, die op Neêrlands

Sluiten