Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in gebreke blijven eigen scholen te stichten; anderzijds, dat zij nooit uit persoonlijke voorliefde voor de bijzondere school, of om welke andere redenen ock, het openbaar onderwijs, in strijd met hun roeping en plicht, slecht of bekrompen mogen maken, dan zal de schoolstrijd blijven." ')

Welnu, welk gehoor is aan deze ernstige bede gegeven? Van eerlijke naleving en uitvoering was in den regel geen sprake. In meerdere gemeenten overtrof het bedrag der hondenbelasting niet onbelangrijk de opbrengst der schoolgelden van de kinderen der openbare school 2). De liefde voor den liberalistischen, intellectualistischen afgod was onzen gemeentebesturen te sterk en zij betoonden zich grootendeels geïnspireerd door den geest, die het Vaderland bezielde, toen het in de dagen der schoolwetsherziening schreef: „Door de niet-kosteloosheid der school in te voeren, zou men het clericalisme een weldaad bewijzen, wier beteekenis niet in woorden is uit te drukken. Het eenige wapen dat thans nog beschikbaar is ter bestrijding van den clericalen overmoed, zou ons leeken daardoor uit de hand worden gerukt."

Meer voorbeelden zouden kunnen worden bijgebracht, die doen zien hoe de uitvoering der landswetten voor onze gemeentebestuurders geen zuiver mechanische werk-: zaamheid is, maar beheerscht wordt door de principieele overtuiging welke men belijdt. Bij eigen, zelfstandige bestuursuitoefening is die invloed nog sterker: De voorstelling alsof bij de benoeming der gemeenteraadsleden

') De Pacificatie, Amsterdam, 1889, blz. 85 en vlg. 2) Zie rijk feitenmateriaal bij A. Zijlstra, Schoolgeldheffing op de openbare lagere scholen in De Gemeenteraad, 2e jaargang, no. 1 en 3.

Sluiten