Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de politiek zonder beteekenis is, in dien zin dat onderscheid in staatkundige overtuiging hier mag worden weggecijferd, is misschien eene schootje legende, maar \ zeker eene legende.

De gang van zaken ten onzent in de laatste jaren bevestigt zulks. De staatkundige partijen zoeken allengs sterker 'in de gemeentepolitiek haar invloedssfeer uit te breiden. Op de Algemeene Vergadering van den Bond van Vrije Liberalen in 1910, leidde Prof. Visser van IJ zendoorn zijne hoorders midden in de gemeentepolitiek en de voorzitter Mr. Tydeman sprak bij het scheiden den wensch uit dat de invloed der vrij-liberale beginselen op de gemeentepolitiek zich sterk mocht ont- % wikkelen. De Vrijzinnig-democraten stelden reeds, een tijd terug, een gemeenteprogram met uitvoerige toelichting samen De Liberale Unie stelde op de algemeene vergadering van 22 Mei 1915 te Amsterdam haar Program van gemeentepolitiek vast. Al van 1899 dateert de formuleering van het gemeenteprogram der S. D. A. P.; in de sedert tal van jaren vrij algemeen gevoelde behoefte aan herziening zal waarschijnlijk dit jaar worden voorzien.' De bundel bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen in 1914 onder den titel Socialistische gemeentepolitiek uitgegeven, geeft belangrijke voorlichting. Eene Vereeniging van Sociaal-democratische gemeenteraadsleden, van welke ook een maandblad De gemeente uitgaat, zoekt die socialistische gemeentepolitiek invloed te doen winnen. De jongere

') Werkzaamheid op gemeentelijk gebied. Program van den Vrgzinnigdemocratischen Bond, met aanteekeningen, bewerkt door Mr. Belinfante. Haarlem, 1903.

Sluiten