Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeentenaren zoekt te dienen tegenover radicale, socialistische gemeentepolitiek — aldus meenen wij dat in onzen tijd de tegenstelling moet worden aangegeven.

Talrijk zijn de voorstanders der socialistische gedragslijn. Steeds meerderen trachtten de gemeente te proclameeren niet slechts tot draagster der productie maar tot leidsvrouw der geheele maatschappelijke beweging. In de gelederen der S. D. A. P. ten onzent is groote krachtsontwikkeling in deze richting te bespeuren. Op de landelijke bijeenkomsten van sociaal-democratische gemeenteraadsleden wees meer dan één spreker op de wassende beteekenis der sociaal-democratie in de gemeentebesturen en eene sociaal-democratische meerderheid in de besturen onzer groote steden wordt als eene zaak van nietver verwijderde toekomst beschouwd. Het socialistisch gevaar dreigt het sterkst, op gemeentelijk gebied. Alom ontwaren wij hoe men zich in het roode kamp met grooten ijver op de gemeentepolitiek werpt.

Niet immer was zoodanige sympathie levendig.

Oude, trouwe Marxisten stonden er koel, ja vijandig tegenover en vreesden verwatering. Jules Guesde, de Marxistische leider in Frankrijk, die zijn deelname aan revolutionaire bewegingen meermalen met gevangenisstraf moest boeten, schreef van uit het gevangenhuis een brochure orri zijne partijgenooten te bezweren het verkeerde spoor te verlaten en niet langer aan de communaliseering der bedrijven bovenmatige aandacht te schenken. „Eerst de revolutie, dat wil zeggen de algeheele onteigening en daarna de publieke diensten" — zoo luidde zijn strijdkreet. Door op de uitbreiding van de gemeentebemoeiingen en de communaliseering van het leven aan te dringen zou volgens hem uit het oog wor"

Sluiten