Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■zien hoe het revolutionaire vuur bij onderscheidene ■sociaal-democraten slechts smeult, maar toch werd in de laatste jaren een politiek van tegemoetkoming aan de bestaande orde van zaken gevolgd.

In plaats van revolutionaire botsingen worden diep-ingrijpende wettelijke hervormingen begeerd om aldus den particulieren eigendom van zijn scherpe kanten te bevrijden,, van voorrechten te berooven, hem „uit te hollen", teneinde op die wijze de kapitalistische maatschappij geleidelijk zonder botsingen in de socialistische te doen overgaan. Om dat uithollingsproces te voltooien wordt de gemeentepolitiek met graagte aangegrepen. Vandaar die breede plaats welke zij in de internationale beweging iAneemt. Het slagwoord, „municipaalsocialisme" is niet van de lucht. Schier ieder land kan wijzen op socialistische meesters die zich ten deze een eervollen naam verwierven, ')

De Belg Caesar de Paepe leidde de beweging in. In 1874 verscheen zijn Essai sur les services publics dans la societe' future, waarin aan de gemeentelijke tusschenkomst de overheerschende rol werd toegekend. Kracht .ging van de beweging eerst uit toen in Frankrijk Paul Brousse en de zijnen er voor werden gewonnen. Door hem, Benoit Malon en den kring der Possibilisten

') De gegevens van de korte schets over den ontwikkelingsgang van de socialistische beweging tegenover de gemeentepolitiek ontkenen wij aan V e b e r, Les regies municipales, Parijs, 1910, blz. 65 en vlgg. en vooral aan het sterk gedocumenteerde boek van Mater, Le socialisme conseryateur ou minicipal, Parijs, 1909, blz. 530 en vlgg.

Een goed denkbeeld van de thans in Frankrijk heerschende inzichten krijgt men door het werk van R e n a r d, Le socialisme d l'oeuvre. Ce qu'on fait. C# qu'on peut faire. Parijs, 1907, blz. 104 en vlgg.

Sluiten