Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd eene bezielde actie voor het municipialisme gevoerd. Met zoo groote energie werd gearbeid dat reeds in 1881 voor de Parti ouvrier francais een breed' uitgewerkt gemeenteprogram werd vastgesteld. Vast was men van het goed recht dezer actie overtuigd. Benoit MaIon sprak het stoute woord: „Het communale vraagstuk is meer dan de helft van het sociale vraagstuk. Al onze staatkundige eischen en ook het grootste deel onzer economische eischen zijn onmiddellijk voor verwezenlijking vatbaar." De zuigkracht der beweging was zoo groot, dat G u e s d e, die eerst slechts met spot en hoon dit streven bejegende, tot ijverige deelname gedwongen werd en met de orthodoxe Marxisten een eigen program ontwikkelde.

In Engeland was de belangstelling niet minder groot. Systematisch werd met name de propaganda gevoerd vanaf 1892 toen het gezelschap der Fabiërs zich geheel aan de zaak gaf en in belangrijke tracts het gemeentesocialisme verdedigde. Practisch lóst zich het socialisme van de Webbs, Shaw e.a. voor een goed deel in het gemeentesocialisme op.

In Duitschland zocht Bernstein ook op dit punt het socialisme in de nieuwe banen te leiden. In zijn geruchtmakend boek De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaal-democratie worden aan het slot van het vierde hoofdstuk, als hij „de naaste taak der sociaaldemocratie" beschrijft aan de gemeentepolitiek warme woorden gewijd. Sarcastisch doet hij zien hoe de gemeentepolitiek langen tijd het stiefkind der socialistische beweging was. Zijn oproep om dit anders te doen worden is niet onverhoord gebleven. Wie kennis neemt van de Kommunale Praxis, sommige rubrieken in de Sozialistische Monatshefte en vooral van het volumineuse

Sluiten