Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kommunales Jahrbuch onder redactie van Lindemann en Südekum voelt oprechte bewondering voor het meesterschap waarmee deze stof wordt beheerscht. ')

De Oostenrijker Anton Menger was niet minder warm gestemd. Ontwijfelbaar staat het volgens hem vast dat de maatschappelijke ontwikkeling leidt tot immer breeder ontplooiing van het gemeentelijk beheer. „Het gemeentelijke socialisme zal de directe erfgenaam wezen van het tegenwoordige politieke en economische tijdperk. De gemeente is het .krachtigste machtsmiddel voor de sociale emancipatie." ^

Italië telt reeds lang een aantal socialistische gemeenteraden met socialistische burgemeesters.

Al die op zich zelf staande pogingen in de onderscheidene landen werden bekroond toen het 5e Internationale Congres, in 1900 te Parijs gehouden, aan de beoefenaren der communale politiek een krachtigen steun op den levensweg meegaf. We nemen de toen vastgestelde resolutie in haar geheel op. Zij luidt aldus:

„Overwegende dat men onder gemeentelijk socialisme niet mag verstaan een bijzonder socialisme, maar alleen de toespassing van het socialisme op eert speciaal terrein van politieke werkzaamheid,

') Op den sociaal-democratischen partijdag in September 1902, te Bremen gehoudej, werd eene uitvoerige resolutie aangenomen, waarin de eischen op kommunaal gebied werden neergelegd. Eene uitvoerige bespreking van deze door Lindemann opgestelde resolutie vindt men bij S c h a c h n e r, Qetneinde and Sozialdemokratie, in het Archiv für- Sozialwissenschajt und Sozialpolitik, 23e band," blz. 763 en vlgg. Belangrijk is ook voor Duitschland het artikel van Lindemann, ZurKritik dersozialdemokratischen Communalprogramme in Sozialistische Monatshefte. 1902, blz. 277 en vlgg.

Sluiten