Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pennen in beweging heeft gebracht. ') Of wij dan principieel tegen de gemeente-exploitatie gekant zijn? In geenen deele, maar niettemin leidt, ons hier gansch ander beginsel dan het principe dat de voorstanders van het gemeentesocialisme zoo sympathiek» voor de gemeente als bedrijfonderneemster stemt. Onzerzijds kan niet worden aanvaard de socialiÉische gedachte, die het overleden Amsterdamsche raadslid P. L. Tak in De Kroniek van 21 Juni 1902 krachtig uitdrukte in een debat met een Amerikaansch sociaal-democratisch weekblad, The worker, dat het nut van het aansturen op gemeentebedrijven betwijfelde. Hij schraef toen: „Elke overname van een grooten dienst door de gemeente schaadt de reputatie van het particulier bedrijf in het algemeen." Dit motief bezit slechts waarde voor hen die de noodzakelijkheid van den ondergang van de huidige

') Prachtig materiaal bieden de 128e, 129e en 130e Band van de Schriften des Verein für Sozialpolitik over de Qemeindebetriebe en de naar aanleiding van de verschillende referaten op 27—29 Sept. 1909 gevoerde debatten.

Een handig overzicht van dit rijke werk geeft Otto Most in zijn artikel Qemeinde betriebe. Biicher. Meinungen Entwicklungen in Iers fahrbuch, 41e jaargang, 1917, blz. 957 en vlugg.

Ook het reeds genoemde werk van Bouvier, Les régies mimi* cipales is van belang. Op het eerste Congres van de Nederl. Vereeniging voor Gemeentebedrijven leverden Mf. J. A. N>Patijn en de heer W. H. V1 i e g e n praeadviezen over de vraag: Door welke beginselen behoort het uitoefenen van bedrijven door dé* Gemeente te worden beheerscht? Eene heldere uiteenzetting van de beginselvraag. die bij de naasting der bedrijven aan de orde komt vindt men bij J. A. N e d e r b r a g t, De overheid en het bedrijf, Goes, z. j.

Van veel belang is ook Theodardus Emonds, Gemeentebedrijven en concessies in Nederland. Leiden, z. j.

Sluiten