Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeentedienst afgebeuld, elk kiezer voelt gemakkelijk iets van zijn mede-aansprakelijkheid. Gemakkelijker althans dan wanneer hij onbekend aandeelhouder was! En dat zou het doodén van het individu zijn, dit gemeenschappelijk bezitten en beheeren? 't Is het leven-wekken in hem, het versterken van zijn besef van verantwoordelijkheid voor meer dan zijn eigen huis en eigen gedoe alleen!"

Ons gemoedsleven is te grof besnaard om met dit loflied in te stemmen. Wij voelen niets voor die heerlijkheid van het gemeentebedrijf. Veeleer beschouwen we het als eene harde noodzakelijkheid dat in sommige gevallen de gemeente de exploitatie eener onderneming moet ter hand nemen. Als het moet, dan moet en mag het, maar niet te spoedig besluite men tot de noodzakelijkheid om een bedrijf aan der particulieren leiding te onttrekken. Die noodzakelijkheid zal zich, hooge uitzonderingen daargelaten, slechts voordoen bij bedrijven die een monopolistisch en publiek karakter dragen. Waar de heilzame prikkel der concurrentie ontbreekt, zullen inderdaad gemakkelijk misbruiken kunnen geboren worden, die de overheidsbemoeiing wettigen. Niet het financieel gewin behoeft daartoe te doen ijveren, we gelooven dat een stelsel van concessies aan de gemeentekas geen mindere financieele baten behoeft op te leveren dan de eigen-exploitatie. ') Liever zoeken wij het voordeel in de grootere vrijheid en zelfstandigheid van optreden om het publiek belang te dienen waarbij allerhande onaangename

wrijvingen met de concessionarissen vermeden worden.

I

') Mr. van Ni er op, Amsterdams finanti'ên, Amsterdam, 1905, blz. 64 en vlgg. toont zich over de financieele uitkomsten der Amsterdamsche gemeentebedrijven slechts matig tevreden.

Sluiten