Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door dit opportunistisch standpunt in te nemen, blijven wij getrouw aan de lijn, welke bij de ontwikkeling van het gemeentebedrijf ten onzent gevolgd is. Vooral de historie van den strijd die in de negentiger jaren tegen de concessies in de hoofdstad van ons land gevoerd werd, is leerzaam. ') Wel beweert — gelijk wij zagen — Sim ons dat de totstandkoming der gemeentebedrijven te danken was aan „beginselruiterij", aan de toepassing van leerstellingen, maar terecht merkte daartegen Tak in De Kroniek van 18 Juni 1899 op: „De actie stelde geen dogma tegenover 't concessiestelsel, er was niets leerstelligs in. Zij toonden eenvoudig de reëele nadeelen van de concessies aan en vonden er werkelijk stof genoeg in. De eigen kwaliteiten van de concessies hebben deze doen vallen."

Inderdaad deze misstanden hebben in vele gemeenten tot de overname van bedrijven geleid. Schuchterheid worde bij die overname betracht, wijl nooit mag worden vergeten dat bij de gemeetiteèxploitatie ernstige gevaren dreigen. Wij verliezen niet uit het oog dat bij de scherpe bestrijding die in Amsterdam Mr. Treub en den zijnen werd geboden het onheilig vuur niet ontbrak. Evenmin gaan wij accoord met alle argumenten door den onvermoeiden, kundigen bestrijder van het gemeentebedrijf, Lord Avesbury2), te berde gebracht. Toch

') Het breede proefschift van M r. S. Z a d o k s, Geschiedenis der Amsterdamsche concessies, Amsterdam, 1899, geeft hieromtrent uitvoerige inlichtingen.

2) Voor ons ligt diens door Prof. Ehrenbergiri het Duitsch bewerkte Staat und Stadt als Betriebsunternehmer, Berlijn, 1909. Tegen dit geschrift verscheen E m i 1 S c h i f f, Unternehmerthum oder Gemeindebetriebe, Leipzig, 1910.

Sluiten