Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelooven wij dat velen het te licht nemen met de ernstige bezwaren, welke bij een eenigermate ontwikkeld gemeentebedrijf niet achterwege kunnen blijven.

Die bezwaren loopen goeddeels parallel met de grieven tegen het rijksbedrijf en daarom vinden hier plaats de opmerkingen, welke in ons referaat voor het Sociaal Congres tegen de overheidsexploitatiè werden ingebracht.

Daar is ten eerste het bezwaar dat de exploitatie van overheidswege economisch minder voordeelig werkt. Verschillende factoren dragen daartoe bij. De machtige prikkel van het eigenbelang oefent hier bij leiders en ondergeschikten geringeren invloed dan in het maatschappelijk bedrijf. Daardoor wordt niet rusteloos gezocht naar nieuwe vindingen ter verhooging van de bedrijfstechniek, wordt niet verruiming van het afzetgebied nagejaagd, wordt energie en arbeidzaamheid niet ten sterkste gespannen. Ook buitenstaanders nemen tegenover den staat veel vrijmoediger houding in het bereiken van voordeel aan, dan tegenover particulieren. De consciëntie spreekt ten opzichte van goede trouw, welke tegenover de staatskas moet worden betracht, maar al te flauwelijk. Eéne der pijnlijke ervaringen van de oorlogsjaren^ was wel, dat begrippen van recht en gerechtigheid in de verhouding tot den staat bij breede volksklassen verdonkerden, dat onder de leus „het komt toch uit de staatskas" een georganiseerde strooptocht werd geopend, waarbij men uit .de schatkist zocht te halen, wat te halen is. Bijzonder gemakkelijk is men royaal op kosten van derden. Vooral in de jaren, die komen, nu beperking der behoeften, kapitaalvorming een eisch is, die, aan de 'volkeren dringend wordt gesteld, is het een ernstig euvel dat publieke huishoudingen missen dien natuurlijken

Sluiten