Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de arbeidsverrichting naar vasten regel onder hiërarchisch verband meebrengt. Wie zich aan geen plichtsverzuim schuldig maakt blijft ambtenaar en maakt' de vaste promotie mee, maar in het particuliere bedrijf is het een gestadig worstelen en inspannen om de beste plaats te verkrijgen.

Die toestand is des te bedenkelijker, waar M r. van G ij n van ernstige misbruiken*bij de aanstelling gewaagde: „Ongeloofelijk is het, hoe lieden van grooten invloed en groote beteekenis meedoen om personen, met wier geringe waarde zij bekend zijn of wel van wie zij niets weten dan dat zij familie of vrienden van hen zelf of hun vrienden zijn, op belangrijke plaatsen, of op minder belangrijke, doch in elk geval voor de betrokkenen ongeschikte plaatsen te brengen. Het schijnt, dat men er veel minder tegen opziet om den staat een dienaar te bezorgen, die zeer wel tegenvallen kan, dan dat men zulks zoude doen bij een particuliere maatschappij lof particuliere zaak."

Het kan niet anders of deze positie belemmert de krachtsontplooiing. De nivelleerende, gelijkmakende gedragslijn, welke de staat geneigd is te volgen, is weinig geschikt om de energie te prikkelen en verscherpt het gevaar van bureaucratische gevoelloosheid, die verlammend werkt.

Met dat bureaucratisme hangt samen eene vierde bedenking, betrekking hebbend op het beheer der bedrijven^ De vraag, hoe eenerzijds aan de bedrijfsleiding voldoende vrijheid te laten, beslissingen op korten termijn doenlijk te maken, ruimte voor verschillend optreden, bij uiteenloopende gevallen passend, te scheppen en anderzijds aan de verantwoordelijke bestuurders genoegzame zeggen-

Sluiten