Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een triomftocht was voor de overheidsexploitatie waarlijk niet weggelegd; heel wat hooggestemde verwachtingen zijn teleurgesteld. Merkwaardig is het dan ■ook de stemmen te beluisteren van onderscheidenen, die naar hun principieel uitgangspunt sympathiek tegenover het overheidsbedrijf staan en toch, lettende op de practische uitkomsten, slechts met groote reserve de verwezenlijking aandurven.

Zoo zij gewezen op het interessante referaat van Dr. Otto Most over Die Gemeindefinanzen nach dem Kriege. ') Als een warm voorstander van het „Municipalsozialismus" heeft hij zich doen kennen. Met trots wijst hij op zijn verleden, dat hem beschermt tegen elke verdenking alsof hij het publieke bedrijf on. welwillend gezind zou zijn, maar toch met het oog op de oorlogservaringen roept hij allen die persoonlijke durf, particuliere ondernemingslust en verantwoordelijkheid willen handhaven toe: staakt verder communaliseeren en socialiseeren!

Zoo is van beteekenis het origineele boek van den Belgischen socialistischen leidsman, Emile Vandervelde, Le socialisme contre 1'ét at (Parijs, Nancy, 1918). 2) Een scherp onderscheid maakt hij tusschen dèn staat als orgaan van gezag en orgaan van beheer, het bestuur der menschen en der dingen. De staatregeering moet worden losgemaakt van den staat-industrieel, omdat de ondervinding leert dat bij de tegen-woordige overheidsexploitatie het bedrijf lijdt onder de

') In het breede werk, uitgegeven onder leiding van D r. H e i nTich Herkner, Die Neuordnung der deutschen Finanzwirtschaft, München en Leipzig, 1918, deel II, blz. 291 en vlgg. Zie vooral blz. 87 en vlgg. Pfe^Ji

Sluiten