Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot den kostprijs te naderen. Voor breeder ontwikkeling van dit onderwerp worde kennis genomen van het keurige referaat van Mr. V. H. Rutgers, Het Overheidsbedrijf in het Tweede Christelijk sociaal congres, waar deze stelling wordt verdedigd: „Het winstcijfer is een van de doeleinden van publiek belang, die het Overheidsbedrijf kan nastreven naast velerlei sociale en economische doeleinden, waar tegenover het winstcijfer veelal ondergeschikte beteekenis heeft.

Van zelf brengt ons de bespreking der gemeentebedrijven tot de behandeling van de taak der gemeente als werkgeefster. Direct of indirect treedt iedere gemeente als zoodanig op.. Hier zijn wij genaderd tot een punt, waarover wij met bijzondere opgewektheid handelen wijl wij gelooven dat de gemeente in dit opzicht eene roeping heeft te vervullen waarvan zegenende kracht voor het maatschappelijke leven kan uitgaan. Door haar optreden kan de gemeente de goede ontwikkeling der arbeidsvoorwaarden bevorderen.

Hier vooral dreigt het gevaar dat men uit reactie tegen de verderfelijke klassepolitiek die het gemeehtepersoneel verbittert, met zekere bravour van onverzettelijken weerstand tegen dien heilloozen geest, ook aan rechtmatige verlangens geen gehoor geeft. Dit conservatisme worde gebannen.

Zeker, de gemeente heeft er zich voor te wachten dat zij niet door het voldoen aan onredelijke eischen indirect ook op het particulier bedrijf legt lasten te zwaar om te dragen. De ruimte van optreden, die zij zich kan veroorloven mag haar niet verleiden dm de voeling met het maatschappelijk bedrijf los te laten.. De gemeente is

Sluiten