Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar zal in meerdere gevallen korter worden gearbeid en hooger loon worden verdiend. Hoe kan het anders of de Gemeentekas zal hiertoe worden aangesproken ? — aldus de vraag der tegenstanders.

Bij de overweging dier vraag dient allereerst te worden opgemerkt, dat indien zij inderdaad bevestigend moest worden beantwoord en verhooging van lasten niet achterwege kon blijven, daarmee het pleit nog allerminst ten^nadeele van de besteksbepalingen was beslecht. Al zou het gevolg van voorschriften omtrent loon en arbeidsduur wezen dat daardoor de prijs der aanbestede werken steeg, tot veroordeeling zou dit niet mogen leiden, indien dergelijke regeling voor behoorlijke arbeidsverhoudingen niet kan worden gemist.

Maar het is onwaar dat de Gemeente zich belangrijke financieele offers zal hebben te getroosten. Wie zich op de hoogte stelt van hetgeen door mannen van practische ervaring hieromtrent is opgemerkt, bespeurt aanstonds wat overdrijving er schuilt in de klacht dat in het vermeend belang der arbeiders alle gemeentenaren op onnoodige kosten worden gejaagd.

De practijk leert dat tot wering van misbruiken rationeel doorgevoerde arbeidsverkorting en loonsverhooging ten slotte geen noemenswaardige opdrijving van voortbrengingsuitgaven met zich brengt. De meerdere lust, de verhoogde werkkracht, die daarvan talrijke malen het gevolg zullen zijn, komen de soliditeit van het werk ten goede en verschaffen aan alle partijen bate. Een aantal uitspraken zou zijn aan te voeren, die duidelijk doen zien hoe in Amsterdam de invoering der besteksbepalingen geene of eene uiterst geringe prijsverhooging van de aanbestede werken in het leven riep.

De aannemers lijden schade — zoo luidt eene tweede

Sluiten