Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedenking. Inderdaad slechte patroons,,die den arbeider uitbuiten en in de kwade behandeling hunner arbeidersin den concurrentiestrijd der aannemers hun voorsprong vinden boven hunne mededingers, «worden door dezen maatregel getroffen. Dat is juist het doel en daaraan ontleenen de besteksbepalingen haar bestaansrecht. De practijken van allerhande beunhazen die door het drukken der loonen en bovenmatigen arbeidsduur lage inschrijvingen inzenden, worden zoo onmogelijk gemaakt. Echter wordt de positie van goede, soliede patroons veelszins versterkt.

Geen wonder dan ook dat uit den kring van deze mannen menige stem opging die aan de Overheid invoering der besteksbepalingen vroeg ten einde aan de ongewenschte mededinging van deloyale concurrenten een einde te maken. Zoo werd op de Algemeene Vergadering der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, welke op 19 November 1892 te 'Groningen werd gehouden, met op één na algemeene stemmen deze motie aangenomen: „De vergadering is van oordeel dat het nuttig en plichtmatig is in de bestekken bepalingen op te nemen, die den duur van den werkdag en den prijs van het loon vaststellen." Telkens ontwaren wij het optreden van soliede patroons, die in de besteksbepalingen het aangewezen middel zien ter besjriföing van onbetamelijke concurrentie. In den loopWrThet jaar 1910 vroeg nog. de Patroonsvereeniging in de bouwbedrijven te Dresden de invoering eener loonclausule om zoo onderkruiper^ tegen te gaan.

De Praeadviezen voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek bevatten een reeks uitspraken van mannen uit de practijk, die van de goede werking dezer hervorming hoog opgeven. Enkele nemen wifover.

Sluiten